Αγροτική Τράπεζα ... της Ελλάδος;

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε ως οργανισμός, στις 27 Ιουνίου 1929, με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος... «Περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος» και κυρώθηκε με τον Νόμο 4332/1929.

Το 1991, με το Ν. 1914/1990, άρθρο 26 παρ. 1,
μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και έλαβε αριθμό Μ.Α.Ε. 24402/06/Β/91/39. Το μετοχικό της κεφάλαιο ύψους 146 δισ. δρχ. περίπου προήλθε από την εισφορά του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 2960/8.7.1991).

Έδρα της Τράπεζας είναι ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα η οδός Πανεπιστημίου αριθμός 23.

Η διάρκειά της ορίστηκε σε εκατό (100) έτη δηλαδή έως το 2091 και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σκοπός της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της, είναι η εκτέλεση και η παροχή για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων κάθε τραπεζικής εργασίας και υπηρεσίας, που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη της οικονομίας και ειδικότερα του αγροτικού τομέα.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Πανταλάκης Θεόδωρος, Πρόεδρος
Λάζαρη Αδαμαντίνη, Αντιπρόεδρος
Ζαχαριάδης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό Μέλος
Μούργελας Γιάννης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γούτης Βασίλειος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Γανιάρης Κωνσταντίνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Καραμίχας Τζανέτος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Αμούντζιας Κωνσταντίνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Σαρρής Θεόδωρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Δαβίλλας Ανδρέας, Μη εκτελεστικό Μέλος
Μπέτσης Ηλίας, Μη εκτελεστικό Μέλος
Φιλίππου Κωνσταντίνος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος
Φρονίστας Πέτρος, Εκπρόσωπος Δημοσίου

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Σκοπός
Σκοπός της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου, καθώς και η χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και ο συντονισμός της δράσης και των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου της.
2. Σύνθεση
Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, στην οποία συμμετέχουν:
- Ο Διοικητής - Πρόεδρος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος,
- Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου,
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Τράπεζας που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης,
- Ένα (1) έως τέσσερα (4) μέλη από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Νομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάλυσης & Επενδυτικών Σχέσεων, Πίστης, Μεγάλων Πελατών, Επιχειρήσεων, Δικτύου, Διαρκούς Βελτίωσης και Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων, που ορίζονται κάθε φορά με Απόφαση Διοίκησης.

3. Αρμοδιότητες
Η Εκτελεστική Επιτρο
Keywords
Τυχαία Θέματα