ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 3386/2005

Διευκρινίσεις επί ζητημάτων που έχουν ανακύψει από την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005, δίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικά:

1. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 'Η ΕΡΓΟΥ

Δυνατότητα υποβολής δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών και θεώρησης Βιβλίων και Στοιχείων για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
και παροχής υπηρεσιών ή έργου έχουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών, κάτοχοι των παρακάτω αδειών διαμονής:

’δεια διαμονής αόριστης διάρκειας (ν. 2910/01) ακόμη και αν αναγράφεται σ αυτήν ειδικός σκοπός ( π.χ. εξαρτημένη εργασία )

’δεια διαμονής αόριστης διάρκειας (άρθρο 91 παρ. 2 του ν.3386/2005)

΄Αδεια διαμονής αόριστης διάρκειας (άρθρο 25 παρ.1 περ.β του ν.3013/2002)

’δεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άρθρο 39 παρ.1 του ν.3731/2008)

’δεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (π.δ. 150/2006)

Keywords
Τυχαία Θέματα