ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ...

Με το Ν 2920/2001συστάθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), το οποίο υπάγεται στον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αποστολή του ΣΕΥΥΠ, σύμφωνα με τον νόμο, είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για την διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών, σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Υγείας, καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων, με σκοπό την βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών , την ποιοτική αναβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο. Για το λόγο αυτό η πλήρωση των θέσεων του Γενικού Επιθεωρητή, των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. διενεργείται μετά από ιδιαίτερη, για κάθε περίπτωση, δημόσια πρόσκ
Keywords
Τυχαία Θέματα