Η ελληνική ιθαγένεια, σκαλοπάτι για την τη μαζική δημιουργία ευρωπαίων πολιτών

Η απόκτηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας είναι μια ακόμη συνέπεια – από τις σημαντικότερες – της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της διαμόρφωσης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Καθιερώθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, το 1992, διευρύνθηκε το περιεχόμενό της με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και ρυθμίζεται στη Συνθήκη για την Ε.Ε. (άρθρα 17-22). Η απόκτηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας δεν γίνεται με [...]
Keywords
Τυχαία Θέματα