Διαθεσιμότητα: ποιοι γλιτώνουν την απόλυση.Σε ποια υπουργεία υπάγονται

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι γλιτώνουν την απόλυση όπως φαίνεται μέχρι τώρά; Σε ποια υπουργεία υπάγονται οι υπάλληλοι
Τυχαία Θέματα