Ξεκινά η διαλογή στην πηγή και η κομποστοποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα στους Δήμους Κηφισιάς και Αθηνών.Του Βασίλη ΞυπολυτάΑντιδημάρχου Αστικού Περιβάλλοντος Κηφισιάςwww.ota.org.gr(πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ, 20/11/12)
Το πρόγραμμα KIFISSIAκαι ATHENS BIOWASTE αποσκοπεί στην πρώτη πιλοτική διαλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή σε επιλεγμένες περιοχές των Δήμων Κηφισιάς και Αθηνών
και την επεξεργασία αυτών στη μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΕΜΑΚ) του ΕΔΣΝΑ για την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας. Συγκεκριμένα έχουν επιλεχθεί στο Δήμο Κηφισιάς γειτονιές της Κάτω Κηφισιάς, Νέας Κηφισιάς, Καστριού και Εκάλης, ενώ στον Δήμο Αθηνών γειτονιές στο Γκάζι και της Κυπριάδου. Επιπλέον, με την επιστημονική καθοδήγηση της μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την εποπτεία της διακεκριμένης ακαδημαϊκού δρ. Μ. Λοϊζίδου θα αναπτυχτούν τα κατάλληλα λογισμικά εργαλεία για να προσδιορισθούν τα οφέλη των βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης των βιοαποβλήτων αναφορικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (συνεισφορά στη κλιματική αλλαγή), ενώ θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της ποιότητας του παραγόμενου κόμποστ με βάση τα δεδομένα της σύνθεσης και των μεθόδων συλλογής των βιοαποβλήτων. Μέσω των προαναφερθέντων στόχων και μέσω της διαμόρφωσης κατάλληλου οδηγού θα προωθηθεί και θα ενισχυθεί η δημιουργία αγοράς για το κόμποστ και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, των αρμόδιων αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων αναφορικά με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Επιπλέον, θα συνταχθούν προτάσεις για την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και νομοθετικών διατάξεων διαχείρισης των αποβλήτων.Η περιβαλλοντικά βιώσιμη στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί ένα σημαντικό στόχο για όλες τις ευρωπαϊκές και ιδιαίτερα μεσογειακές χώρες, βασικός παράγοντας της οποίας είναι ο διαχωρισμός των βιοαποβλήτων στην πηγή. Η αναθεωρημένη οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων μεταξύ άλλων και την προώθηση της διαλογής των βιοαποβλήτων στην πηγή.Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διαλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διάθεσης και αξιοποίησης του παραγόμενου κόμποστ στην αγορά. Εκτός από την εκτροπή του οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ που επιτυγχάνεται με τη διαλογή των βιοαποβλήτων στην πηγή (συμφωνία με την Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής), βελτιώνεται επίσης και η θερμογόνος αξία των υπόλοιπων αστικών στερεών αποβλήτων και ετσι διαμορφώνεται καθαρότερη ροή βιοαποβλήτων επιτρέποντας την παραγωγή υψηλής ποιότητας κόμποστ. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των προγραμμάτων διαλογής των βιοαποβλήτων στην πηγή σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τελευταία θεωρούνται ως μια επιτυχημένη επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων.Στην Αττική καθώς και στην ευρύτερη Ελλάδα, τα αστικά στερεά απόβλητα συλλέγονται σε δύο ρεύματα, τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απορρ
Keywords
Τυχαία Θέματα