Προκήρυξη για 1727 θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας

Απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7K/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων επτακοσίων είκοσι επτά (1.727) θέσεων... τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε φορείς του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στο Αρεταίειο και στο Αιγινήτειο
Νοσοκομείο. Για τους ενδιαφερόμενους, οι θέσεις ανά Νομαρχία και κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Εξάλλου, εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2007 (ΦΕΚ 327/11.10.2007, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση 9 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του τέως υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών [κωδικοί θέσεων:10002 και 10003] και 4 θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ-Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους [κωδικοί θέσεων:10009 και10010]. Τα αποτελέσματα καταχωρίστηκαν
Keywords
Τυχαία Θέματα