ΥΠΕΚΑ: η εφαρμογής της Οδηγίας για τις πλημμύρες ξεκινά με τον Έβρο

13:03 3/8/2011 - Πηγή: Econews
Με τον Έβρο ξεκινά η εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας», η οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο.Το ΥΠΕΚΑ μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προκήρυξε τη σχετική μελέτη για την περιοχή του Έβρου, με αντικείμενο τον καθορισμό των βασικών αξόνων για την πρόληψη, προστασία, μετριασμό και ετοιμότητα από τους κινδύνους πλημμύρας καθώς και το πλαίσιο των
μέτρων αποκατάστασης των ζημιών στο περιβάλλον.Ειδικότερα με τη μελέτη θα καταρτιστούν χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών, καθώς και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.Τα σχέδια διαχείρισης θα περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων.Επίσης, τα σχέδια θα καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και θα εστιάζονται στην πρόληψη (όπως πρόληψη των ζημιών από πλημμύρες, με την αποφυγή κατασκευής οικιών και βιομηχανιών σε περιοχές που απειλούνται σήμερα ή που θα απειληθούν στο μέλλον από πλημμύρες ή προσαρμογή των μελλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στους κινδύνους πλημμύρας), την προστασία (με την λήψη μέτρων μείωσης της πιθανότητας πλημμυρών ή/και περιορισμού των επιπτώσεων των πλημμυρών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως π.χ. με αποκατάσταση κατακλυζόμενων περιοχών και υγρότοπων) και την ετοιμότητα (π.χ. μέσω της παροχής οδηγιών στο κοινό σχετικά με το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πλημμύρας).Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της λεκάνης του Έβρου είναι αναγκαίος ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών για να μην μετατεθούν τα προβλήματα από την μια περιοχή στην άλλη.Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι κοινές επιτροπές Ελλάδας-Τουρκίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας οι οποίες έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των κοινών διακηρύξεων συνεργασίας των εμπλεκόμενων χωρών στον τομέα των διακρατικών υδάτων.Παράλληλα, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, με τη βοήθεια συμβούλου που θα προκύψει από διεθνή διαγωνισμό, θα ολοκληρώσει μέχρι την άνοιξη του 2012  την προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για όλες τις λεκάνες απορροής ποταμών της Ελλάδας και θα έχει προσδιορίσει τις ζώνες με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας.Για όλες αυτές τις περιοχές θα εκπονηθούν στη συνέχεια μελέτες ανάλογες με αυτές του Έβρου.econews
Keywords
Τυχαία Θέματα