Δραματική έκκληση των τραπεζών στην ΕΚΤ: Νέα μέτρα για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά

Επιστολή- έκκληση προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευση των υγειών επιχειρήσεων εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοιού, απεύθυνε η  Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών δηλαδή οι τράπεζες των χωρών της Ευρώπης,   στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και  στην  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Η

Ομοσπονδία προτείνει μια σειρά μέτρων για την εξοικονόμηση ρευστότητας και τη διοχέτευση αυτής στην πραγματική οικονομία με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων εταιριών. 

Για παράδειγμα: 

1) Ζητά να αλλάξουν οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων ένα δάνειο θεωρείται πως πρέπει να καταγγελθεί, ιδιαίτερα σε υγιείς επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. 

2) Eπιθυμεί να αλλάξουν οι κανονισμοί που επιβάλουν στις τράπεζες να διατηρούν τόσο υψηλά κεφαλαιακά αποθεματικά σε μια κρίσιμη περίοδο που θα πρέπει να βοηθήσουν την πραγματική οικονομία.

Όπως αναφέρει η επιστολή:

Η μόλυνση από τον κορωνοϊό είναι παγκόσμια έκτακτη ανάγκη.  Έχει εξελιχθεί γρήγορα από το να είναι ένα ζήτημα δημόσιας υγείας σε μια  πηγή σοβαρής πρόκλησης για την οικονομία. 

Οι επιχειρήσεις και ιδίως οι  μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν ήδη απότομες και σοβαρές κρίσεις ζήτησης και προσφοράς

Οι κραδασμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν, ενώ ταυτόχρονα οι πελάτες μας (οι πελάτες των τραπεζών)  αντιμετωπίζουν συνεχείς υποχρεώσεις πληρωμών προς τους παρόχους, τους υπαλλήλους, τις φορολογικές αρχές και τις τράπεζες.

Οι τράπεζες  μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  ζητούν από τις ρυθμιστικές αρχές και τους εποπτικούς φορείς  τη  βοήθειά τους ώστε  να είναι σε θέση να εργάζονται εποικοδομητικά με τους δανειολήπτες και άλλους πελάτες στις πληγείσες περιοχές , γεγονός που απαιτεί ευελιξία για την εξάλειψη των ρυθμιστικών φραγμών, και  για τη χρηματοδότηση των δανειοληπτών που βρίσκονται σε προσωρινό πρόβλημα. 

Στον πυρήνα τους, οι τραπεζικές εργασίες αφορούν στη διαχείριση κινδύνων. 

Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων, όπως είναι η σημερινή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες χρηματοδότησης των πελατών των τραπεζών και προκειμένου να αποφευχθούν οι αναταράξεις.

Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα δεσμεύεται πλήρως να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία σε παρόμοιες περιόδους δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, βοηθώντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να  αντιμετωπίσουν δυσμενείς καταστάσεις χωρίς σημαντική διατάραξη των χρηματοδοτικών τους αναγκών. 

Οι τράπεζες  της Ομοσπονδίας εξακολουθούν να δεσμεύονται πως θα βοηθήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία ώστε αυτή να ξεπεράσει τις προσωρινές δυσκολίες που δημιουργεί η εξάπλωση του COVID-19. 

Για να είναι πραγματικά αποτελεσματική αυτή η προσπάθεια θα απαιτήσει το στενό και διαρκή συντονισμό μεταξύ των δημόσιων αρχών και των τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη γνώμη της Ομοσπονδίας είναι ευθύνη των ευρωπαϊκών αρχών, των ρυθμιστικών αρχών, των εποπτικών αρχών και των τραπεζών να υιοθετήσουν γρήγορα μια σειρά μέτρων που είναι αναγκαία για την εξουδετέρωση των επιπτώσεων του COVID-19 στην οικονομία.

Να προλάβουμε το χειρότερο 

Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί  μέσα από μία  σειρά συντονισμένων δράσεων τριών επιπέδων:

Πρώτον, μια δέσμη άμεσων αποφάσεων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων ρευστότητας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά κατά τις προσεχείς εβδομάδες.

Δεύτερον, ένα σύνολο μεσοπρόθεσμων ενεργειών για τη διασφάλιση της συνέχισης παροχής πιστώσεων από τις τράπεζες, κάτι που  θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν την τρέχουσα αξιοπιστία τους κατά τους επόμενους έξι μήνες.

Τρίτον, άλλα μέτρα για την εξομάλυνση των επιπτώσεων εποπτείας στις τράπεζες το επόμενο έτος.

Στην πρώτη ομάδα προτείνονται οι ακόλουθες αποφάσεις για μια γρήγορη εφαρμογή:

α) Οι αρχές της ΕΕ θα πρέπει να επιτρέψουν ένα εργαλείο μορατόριουμ για τους υγιείς δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις ρευστότητας οι οποίες σχετίζονται με τις επιπτώσεις  του COVID-19. 

Το εργαλείο αυτό θα επέτρεπε στις τράπεζες να αναδιαρθρώσουν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των δανειοληπτών που επηρεάζονται από τις συνέπειες του COVID-19 χωρίς να βλάπτουν την προληπτική τους αξιολόγηση. 

Το μορατόριουμ θα εφαρμόζεται σε βιώσιμες και ανθεκτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας λόγω εξαιρετικών περιστάσεων. Δεν προτείνεται το μορατόριουμ ως τρόπο να αποφευχθεί η καταγγελία προβληματικών δανείων. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ προτείνουν εξαιρέσεις από τις καταγγελίες δανείων εντός καθορισμένου πεδίου εφαρμογής.

Η Ομοσπονδία  προτείνει να επεκταθεί αυτή η μεταχείριση σε χρηματοδοτικά ανοίγματα που επηρεάζονται από την κατάσταση  του κορωνοϊού με συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μέτρα που υιοθετούνται από δημόσιους φορείς ή από μεμονωμένες τράπεζες

β) Οι αρχές της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τη δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών, διευκολύνοντας το επίπεδο των Συνδυασμένων Απαιτήσεων σε Αποθεματικά. Αυτά τα μέτρα μακροπροληπτικής εποπτείας αποσκοπούν στην παροχή περιθωρίου ελιγμών σε καταστάσεις κρίσης.

Οι αρχές της ΕΕ σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν μια σαφή προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ για να ελευθερώσουν προσωρινά τις Συνδυασμένες Απαιτήσεις Αποθεματικών των τραπεζών

Θα ζητούσαμε από τους ρυθμιστικούς φορείς να επανεξετάσουν την εισαγωγή μακροπροληπτικών μέτρων  εκεί που  οι υποκείμενες αγορές έχουν αλλάξει σημαντικά.

Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να διευκολύνουν τις εθνικές αυτές απαιτήσεις με συντονισμένο τρόπο για να ενισχύσουν την οικονομική ανθεκτικότητα και να αποτρέψουν την ύφεση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασης στις τράπεζες ειδικών πιστωτικών εγγυήσεων για νέες διευκολύνσεις κεφαλαίου κίνησης που επεκτείνονται σε υγιείς πελάτες

γ) Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ρευστότητα των τραπεζών είναι διαθέσιμη για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Παράταση αποπληρωμών

Ένα άμεσο αποτέλεσμα του COVID-19 είναι η διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού προκαλώντας καθυστερήσεις στις παραδόσεις και τις πληρωμές. 

Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να χρειάζονται προσωρινές παρατάσεις αποπληρωμών ή / και να ζητήσουν περαιτέρω χρήση πιστωτικών ορίων κεφαλαίου κίνησης.

Οι  τράπεζες της ΕΕ κατέχουν επί του παρόντος ένα σημαντικό αποθεματικό ρευστότητας πολύ μεγαλύτερο  από το ελάχιστο που είναι το 100% του LCR (δείκτης στοιχείων ενεργητικού που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα). 

Οι τράπεζες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την πλεονάζουσα ρευστότητα για παροχή προσωρινής ρευστότητας σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, εφόσον οι εποπτικές αρχές δεσμεύονται να αποδεχθούν τη χρήση του υπερβάλλοντος  αποθέματος χωρίς να βλάπτεται η προληπτική αξιολόγηση των τραπεζών.

Συνίσταται σαφή δήλωση του SSM ότι τα αποθεματικά LCR μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

δ) Η ΕΚΤ θα πρέπει να επεκτείνει τα προγράμματα TLTRO με στόχο την έγκαιρη και μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση. 

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο αυτό είναι καθοριστικός. 

Η άμεση δράση πρέπει να επικεντρωθεί στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ήδη υφιστάμενων εργαλείων (δηλ. των TLTRO) και στην παροχή νέων στοχευμένων μέτρων διευκόλυνσης.

Προτείνονται  δύο μέτρα:

Καθορισμών των όρων και των προϋποθέσεων του υφιστάμενου TLTRO III, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της απαίτησης  ελάχιστου δανεισμού και των κινήτρων για τη χορήγηση δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ii. Εισαγωγή  νέου εργαλείου δανεισμού που θα αποτελέσει γέφυρα από τη λήξη του TLTRO II με κατεύθυνση το TLTRO III.

ε) Οι εποπτικές αρχές της ΕΒΑ και της ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν την αναβολή των αυξήσεων κεφαλαίου που συνδέονται με τις αλλαγές στα τεχνικά κριτήρια ορισμού της αθέτησης υποχρεώσεων και την στοχοθετημένη αναθεώρηση των εσωτερικών μοντέλων. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κλειδωθούν κεφάλαια που διαφορετικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

στ) To Εννιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης της Ε.Ε. (SRB=  θα πρέπει να είναι ευέλικτο με το χρονοδιάγραμμα που θέτουν τα MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις για Ιδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεώσεις) τα οποία,  επιτρέπουν στις τράπεζες να χρησιμοποιούν την περίοδο που προβλέπεται στην κοινοτική οδηγία BRRD2 μέχρι το 2024, αποφεύγοντας έτσι την πίεση για ανανέωση των εκδόσεων κατά την τρέχουσα αστάθεια της αγοράς.

Έχοντας επίγνωση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν οι τράπεζες στη συνεχή παροχή χρηματοδότησης στην ευρωπαϊκή οικονομία, η Ομοσπονδία  θα είναι ευγνώμων για την ευκαιρία άμεσης ανταλλαγής απόψεων με την ΕΚΤ, την Επιτροπή, την ΕΒΑ, τον SSM και τον SRB  κατά τις επόμενες ημέρες, μεταξύ άλλων για να συζητήσουμε τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνουμε 

Είμαστε βέβαιοι ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι τράπεζες θα ενεργήσουν από κοινού ταχέως προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας ενόψει των επικείμενων απειλών που θέτει η COVID-19 στους πολίτες της.

Ανυπομονούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας σχετικά με αυτό το σημαντικό θέμα και να παραμείνουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Wim Mijs     CEO, Jean-Pierre Mustier     Πρόεδρος , Christian Ossig  Επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτροπής

Κοινοποιείται στους 

Κ. Luis DE GUINDOS, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Κ. Valdis DOMBROVSKIS, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κ. Andrea ENRIA, Πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Κ. José Manuel CAMPA, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

Δρ. Elke KÖNIG, Πρόεδρο του Συμβουλίου ενιαίας απόφασης

Κ. John BERRIGAN, Γενικό Διευθυντή της ΓΔ FISMA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το mononews.gr δημοσειεύει το κείμενο και στα αγγλικά

Brussels, 11 March 2020 EBF_XXXX

SUBJECT: EBF call for European measures to face COVID-19 outbreak

Dear _______,

The coronavirus infection is a global emergency. It has quickly evolved from being a public health issue to being a source of serious challenge to the economy. Enterprises, and especially SMEs, are already experiencing sharp and severe demand and supply side shocks. These shocks can be expected to increase, while at the same time our customers face ongoing payment obligations to providers, employees, tax authorities and banks.

EBF banks ask regulators and supervisors for assistance to be able to work constructively with borrowers and other customers in affected communities, which will require flexibility to stem the regulatory-enforced barriers to finance borrowers in temporary struggle. At its core, banking is about managing risk. This includes assessing the ability of overcoming crises such as the current one in order to accommodate clients’ financing needs to avoid disruptions.

The European banking system is fully committed to sustaining its support of the European economy during times of economic plight, helping citizens and businesses endure adverse situations without major disruption to their financing needs. EBF banks remain committed to help the European economy navigate through the temporary difficulties posed by the COVID-19 spread. To be truly effective, this endeavour will require close and intense coordination between public authorities and banks.

Against this background, in the opinion of the EBF, it is the joint responsibility of European authorities, regulators, supervisors and banks, to quickly adopt a series of measures needed to neutralize the effects of the COVID-19 on the economy.

This should be addressed through a three-stage series of coordinated actions:

Firstly, a set of immediate decisions to avoid adverse liquidity effects on European businesses and households during the coming weeks.Secondly, a set of medium-term actions to secure the continuation of credit transmission by banks which enables them to maintain their current prudential robustness over the next six months.Thirdly,othermeasurestosmooththeprudentialeffectsonbanksinthenextyear.

In the first group, we propose the following decisions for a quick implementation:

a) EUauthoritiesshouldenableamoratoriumtoolforsoundborrowersfacingliquidity challenges related to COVID-19 effects. The moratorium tool would allow banks to restructure the payment schedule of borrowers which are affected by the consequences of the COVID-19 without detriment to their prudential evaluation. The moratorium would be applied to viable and resilient firms which are temporarily facing liquidity challenges due to exceptional circumstances. We do not see the moratorium tool as a way of preventing defaulted exposures from being identified.

The EBA Guidelines on the definition of default consider a special treatment in case of moratorium by force of law, whereby credit exposures within the defined moratorium scope shall be excluded from the past due detection. The EBF proposes to extend such treatment to exposures affected by the coronavirus situation in a consistent manner across the EU, regardless if they are measures adopted by public institutions or by individual banks. Also, the assessment of possible indications of unlikeliness to pay on a case-by-case basis should not be required for those exposures, thus preventing their straightforward classification as non-performing exposures.

b)  EU authorities and Member States should improve banks’ lending capacity by easing the level of the Combined Buffer Requirement which includes components set at national level like the countercyclical capital buffer and the domestic capital buffers. These macro-prudential measures have been intended to provide room for manoeuvre in crisis situations.EU authorities in close coordination with the competent authorities in Member States should provide a clear approach across the EU to free up temporarily the banks’ Combined Buffer Requirement. We would request regulators to reconsider the introduction of macroprudential measures where the underlying markets have changed significantly.National authorities should consider easing these national buffer requirements in a coordinated way to boost economic resilience and prevent a downturn. In addition, Member States could consider extending to banks specific credit guarantees for new working capital facilities extended to sound clients.c)  Supervisors should ensure that banks’ liquidity is available for businesses and especially for SMEs. An immediate effect of COVID-19 is the disruption in the supply chain causing delays in deliveries and payments. As a result, businesses might need temporary extensions of liquidity and/or ask for further use of working capital credit limits.EU banks currently hold a sizeable liquidity buffer well above the minimum of 100% Liquidity Coverage Ratio (LCR). Banks could make use of the excess liquidity over minimum requirement to provide temporary liquidity to non-financial businesses, as long as supervisors commit to accepting the use of the excess buffer without a detriment to their prudential evaluation. We recommend that the SSM makes a clear statement that LCR buffers are usable if necessary.d)  The ECB should extend the Targeted Longer-Term Refinancing Operation (TLTRO) programs in time and scope. The role of the European Central Bank in this context is key; immediate action should be focused on maximizing the efficiency of already existing tools (i.e. TLTRO) and at providing new targeted emergency facilities.We would like to propose two measures:Fine-tune the terms and conditions of the existing TLTRO III including the revision of the lending threshold requirement and incentives to SME lending;Introduce of a new lending facility to bridge the expiry of TLTRO II with TLTRO III.e)  The EBA and EU supervisors should consider postponing the capital increases associated with the changes in technical criteria of definition of default and the Targeted Review of Internal Models. This is not the right moment to lock capital that could otherwise be used to sustain the real economy.f)  The SRB should be flexible with the timing of the MREL decisions letting banks use the period envisaged in the BRRD2 until 2024 thus avoiding the pressure to issue or renew issuances during the current market instability.

Mindful of the critical role that banks play in the continued provision of finance to the European economy, the EBF would be grateful for the opportunity of a direct exchange of views with the ECB, the Commission, the EBA, the SSM and the SRB in the coming days, among others to discuss the concrete measures that we recommend should be taken based on our proposals above. In the meantime, the EBF is working on a wider set of measures in more detail for the next months which we look forward to sending to you soon.

We are sure that policymakers and banks will act together swiftly to the benefit of the European economy in the face of the imminent threats posed by COVID-19 to its citizens.

We look forward to engaging with you promptly on this important topic and remain at your disposal.

Yours sincerely,

Wim Mijs Jean-Pierre Mustier Christian Ossig
EBF CEO EBF President Chair EBF Executive Committee

Copy to:

Mr Luis DE GUINDOS, Vice-President of the European Central Bank
Mr Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President of the European Commission Mr Andrea ENRIA, Chair of the Supervisory Board of the European Central Bank Mr José Manuel CAMPA, Chairperson of the European Banking Authority
Dr Elke KÖNIG, Chair of the Single Resolution Board
Mr John BERRIGAN, Director-General DG FISMA, European Commission

Keywords
τραπεζες, ΕΚΤ, νέα, νεα μετρα, due to, in time, προσφορες, μορατόριουμ, lcr, δραση, δηλ, iii, ιδια, ceo, john, european, face, global, public, health, issue, sharp, time, tax, finance, risk, order, system, support, times, major, spread, endeavour, background, joint, series, set, prudential, group, quick, tool, due, default, law, pay, member, capital, room, free, request, working, effect, extensions, long, ecb, central, key, tools, models, real, renew, market, play, opportunity, exchange, views, forward, president, single, εθνικη τραπεζα, υπουργειο εσωτερικων, ομαδα διας, φορολογικη δηλωση 2011, παραταση φορολογικων δηλωσεων, real news, μορατόριουμ, in time, ecb, γνωμη, θεμα, οικονομια, πιεση, πλαισιο, σημερινη, υφεση, capital, ceo, face, iii, public, real, time, times, εξαιρεσεις, εβδομαδες, βοηθεια, γεγονος, γεφυρα, δανειο, δηλωση, ευκαιρια, εκτιμηση, εξι, εσωτερικων, ετος, ευθυνη, ζητα, ιδια, κειμενο, ληξη, μηνες, ομαδα, οφελος, πηγη, προβληματα, προγραμματα, συγκεκριμενα, συζητησουμε, σειρα, υγιεις, group, αγορες, background, health, central, exchange, default, free, due, due to, εφαρμογη, effect, endeavour, extensions, finance, forward, global, john, ιδιαιτερα, joint, issue, law, lcr, long, macro, major, member, models, market, room, opportunity, order, pay, play, president, prudential, quick, request, renew, risk, support, series, set, sharp, single, system, stage, tax, tool, tools, τραπεζα, υγειας, views, working, european
Τυχαία Θέματα