Ασφαλιστικό: Αυτό είναι το τελικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(e-Ε.Φ.Κ.Α.)

ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)Άρθρο 1Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π στον e-E.Φ.Κ.Α.

Προστίθεται άρθρο 51Α στον Ν.4387/2016 ως εξής:

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» μετονομάζεται από 1-3-2020 σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο στο εξής «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» νοείται εφεξής ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α)».Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται από 1-3-2020 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) καταργείται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει ως σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπακτέων στην ασφάλιση προσώπων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία, και την χορήγηση των παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.Άρθρο 2Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Τροποποίηση και αντικατάσταση άρθρου 53 του ν.4387/2016

Στο άρθρο 53 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 53 διαμορφώνεται  ως εξής:

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από έναν (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους, πλην των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο Στ΄, ως εξής:

Α. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)

α. Κλάδος κύριας σύνταξης.

αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑΕΤΑΜ.

ββ. Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.

γγ. Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ).

β. Κλάδος ασθένειας.

αα. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα.

γ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου.

δ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

ε. Ειδικός Λογαριασμός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ).

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.).

α. Κλάδος κύριας ασφάλισης.

αα. Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

ββ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

γγ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.

δδ. Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.

εε. Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.

στστ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών.

ζζ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης.

ηη. Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

θθ. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ).

β. Κλάδος ανεργίας και δώρου.

αα. Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

ββ. Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

γγ. Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών.

γ. Κλάδος Υγείας.

αα. Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.

ββ. Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών. γγ. Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.

δδ. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..

Γ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.).

α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.

αα. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση.

ββ. Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων.

γγ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί με το άρθρο 39 του Ν. 4075/2012 (Α’ 89).

β. Κλάδος Υγείας.

αα. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

ββ. Τομέας Υγείας Υγειονομικών.

γγ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.

δδ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά.

εε. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.

στστ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.

ζζ. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων.

ηη. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α..

Δ. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.

αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ.

ββ. Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.

β. Κλάδος Υγείας.

αα. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

α. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του Ν. 4169/1961 (Α’ 81).

β. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997 (Α’ 15).

γ. Κλάδος Υγείας.

δ. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα.

ΣΤ. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας – Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ).

Ζ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).

α. Κλάδος Υγείας.

αα. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.).

ββ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.).

γγ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-ΗΛΠΑΠ).

δδ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ).

εε. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.- ΕΤΒΑ).

στστ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. – Ε.Τ.Ε.).

ζζ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.).

ηη. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ).

θθ. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..

Η. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).

Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών περιέρχονται και οι εν γένει συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου από τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4.Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται και οι αρμοδιότητες των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών πρόνοιας που δεν εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται το ποσό του πάγιου πόρου του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999 (Α’ 286), όπως επικαιροποιήθηκε με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 3655/2008 (Α’ 58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ του ΚΑΠ-ΔΕΗ που διατηρήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν. 3863/2010 (Α’ 115), το οποίο αποδίδεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών σε χρήμα του Τμήματος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων του πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η., τη χορήγηση των οποίων αναλαμβάνει, σύμφωνα με το παρόν ο e-Ε.Φ.Κ.Α. Η προσυνταξιοδοτική παροχή στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του άρθρου 61 περίπτωση β’ του Ν. 3371/2005 (Α’ 178) εφόσον έχουν θεμελιώσει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος το σχετικό δικαίωμα. Το άρθρο 30 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται αναλογικά και στους μέχρι την 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΕΤΑΤ που δεν έχουν θεμελιώσει, ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαίωμα λήψης της προσυνταξιοδοτικής παροχής ως προς τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής τους σύνταξης.Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει:

α) το πρώην Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ)

β) τους πρώην Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)

γ) το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»

δ) το πρώην Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση

ε) τους πρώην Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

στ) τον πρώην Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του

ζ) τον πρώην Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Τ.Α.Υ.Ε.Β.Ζ)

η) τους πρώην Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.)

θ) τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.

ι) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.

ια) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.

ιβ) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

ιγ) τον πρώην Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

ιδ) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.

ιε) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

ιστ) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ. Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

ιζ) τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ.

ιη) το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.).

Ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει:

Α. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) με τους Τομείς του:

α. Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

β. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

γ. Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος

δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους

ε. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών

στ. Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Β. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) με τους Τομείς του:

α. Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

β. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων

γ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων

δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών

ε. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

στ. Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

ζ. Τομέα Πρόνοιας Λιμενεργατών

η. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

θ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου

ι. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

ια. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Γ. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του:

α. Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου

β. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών

γ. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.

Δ. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τους Τομείς του:

α. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.

β. Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ -Δ.Ε.Η.).

γ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε..

δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού.

ε. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης.

στ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης.

Ε. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με τους Τομείς του:

α. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

β. Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών.

γ. Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.

δ. Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών.

ε. Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων.

στ. Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

ΣΤ. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.).

Ζ. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.).

Η. Τον πρώην Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας προσωπικού του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

Άρθρο 3Περιουσία-Πόροι-ΕπενδύσειςΤροποποίηση του άρθρου 56 Ν.4387/2016

Στο άρθρο 56 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 56 διαμορφώνεται ως εξής:

1. Πόρους του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν: α. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και εργοδοτών, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που θεσμοθετείται υπέρ αυτού. β. Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 53 του παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται από διάταξη νόμου.

2. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του άρθρου 53 του παρόντος και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, εξακολουθούν να εισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται από αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Πόρους του κλάδου επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των αντίστοιχων κλάδων του ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που εντάσσεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία και στα άρθρα 35 και 77 του ν.4387/2016 ή άλλες διατάξεις νόμων.

4. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του άρθρου 53 του παρόντος μαζί με τους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς εξακολουθούν να εισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α και να αποδίδονται από αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 77 του ν.4387/2016 και κάθε άλλη σχετική διάταξη .Άρθρο 4Διοίκηση e–Ε.Φ.Κ.Α.

 Το άρθρο 57 του Ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

Όργανα διοίκησης του e–Ε.Φ.Κ.Α. είναι: α) ο Διοικητής και β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).Συνιστάται στον e–Ε.Φ.Κ.Α. μία (1) θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπως ισχύει μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τετραετή θητεία, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία.Συνιστώνται στον e–Ε.Φ.Κ.Α. τέσσερις (4) θέσεις Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων με τον Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι διορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τετραετή θητεία. Με τις αποφάσεις διορισμού ορίζονται οι Υποδιοικητές, οι οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντά του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτές.Το Δ.Σ. του e–Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1778/1951 (Α’ 118) και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 2676/1999 (Α’ 1), και αποτελείται από: α. Τον Διοικητή, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. β. Τους δύο (2) πρώτους στη σειρά αναπλήρωσης του Διοικητή Υποδιοικητές, με αναπληρωτές τους άλλους δύο (2) Υποδιοικητές. γ. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τις Συμβουλευτικές Επιτροπές του άρθρου 58 του παρόντος, με τους αναπληρωτές τους. δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται από κοινού από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (Π.Ο.Σ.-Ο.Α.Ε.Ε.), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, με τον αναπληρωτή του, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Υπουργός επιλέγει μεταξύ των προτεινομένων από τα εν λόγω όργανα συλλογικής εκπροσώπησης συνταξιούχων. ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του, στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του e–Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος εκλέγεται από τους υπαλλήλους του e–Ε.Φ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του. Η επιλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων γίνεται από το σύνολο των υπαλλήλων με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι διαδικασίες της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων του Ν. 1264/1982 (Α’ 79). Κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Φορέα και μέχρι την εκλογή του εκπρόσωπου των υπαλλήλων του Ταμείου, αυτός προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.). ζ. Έναν (1) υπάλληλο προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον αναπληρωτή του. η. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, προϊστάμενο Τμήματος ή Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του. θ. Έναν (1) ειδικό επιστήμονα, εξειδικευμένο σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον αναπληρωτή του, ίδιων προσόντων με αυτόν. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τετραετή θητεία. Το Δ.Σ. έχει νόμιμη σύνθεση ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών της περίπτωσης γ’, εφόσον αυτοί δεν ορισθούν.Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον ορισμό νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από ένα τρίμηνο από τη λήξη της.Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου και ανάλογα με το θέμα που εισάγεται προς συζήτηση, παρίσταται ο Πρόεδρος της αντίστοιχης Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία εκπροσωπείται ο οικείος κοινωνικός χώρος. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται κατά ανώτατο αριθμό δύο (2) υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι εκτελούν χρέη γραμματεά του Διοικητικού Συμβουλίου.Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.Δεν διορίζεται ούτε μπορεί να αποτελεί μέλος του Δ.Σ.:

 α. Ο μη συμπληρώσας το 25ο έτος της ηλικίας του.

 β. Ο ανίκανος να αναλάβει ή να διατηρεί Δημόσιο λειτούργημα.

 γ. Ο διατελών σε υπηρεσιακή σχέση με τον Ε.Φ.Κ.Α..

 δ. Ο διατελών βουλευτής.

 ε. Ο τελών σε οποιαδήποτε σημαντική συναλλακτική σχέση με τον Ε.Φ.Κ.Α..

 στ. Ο μη έχων ή ο οριστικώς απωλέσας την ιδιότητα, για την οποία διορίσθηκε.

 ζ. Ο καθυστερών εισφορές προς τον Ε.Φ.Κ.Α..

 Οι ανωτέρω περιπτώσεις αποτελούν λόγους έκπτωσης των μελών του Δ.Σ. από το αξίωμά τους. Επιπλέον, λόγους έκπτωσης αποτελούν και οι αναφερόμενοι στις περιπτώσεις α` έως δ` της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4369/2016. Η έκπτωση επέρχεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση δύνανται να συζητηθούν θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες τα παριστάμενα μέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί επείγουσας ανάγκης και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του e–Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, ή κατόπιν έγγραφης αίτησης τριών τουλάχιστον μελών αυτού. Συνεδριάζει σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιαδήποτε αιτία μέχρι πέντε (5) μελών του Δ.Σ. δύναται αυτό να συνεδριάζει και λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις, όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την έλλειψη του πέμπτου μέλους.Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ή οι αναπληρωτές τους και εφόσον συμφωνούν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης.Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στο Δ.Σ.Άρθρο 5Μεταβατική Διάταξη για τις Αρμοδιότητες της Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου, των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του εντασσόμενου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Προστίθεται άρθρο 69ΙΓ στον Ν.4387/2016 ως εξής:

Από την ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-Ε.Φ.Κ.Α. στις 1-3-2020 λήγει αζημίως για το δημόσιο η θητεία του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και καταργείται το Διοικητικό του Συμβούλιο.Για τις αρμοδιότητες και για τους όρους λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., του Διοικητή, των Υποδιοικητών και όλων των υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις του ν.4387/2016, όπως αυτός ισχύει, και του Π.Δ. 8/2019, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α. ασκούν τις αρμοδιότητές τους, όπως προβλέπονται από τα άρθρα 59 και 60 του ν.4387/2016, επί όλων των υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων, τμημάτων και προσωπικού και του εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές του Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν χωρίς διακοπή τη θητεία τους και μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 51Α του νόμου 4387/2016, όπως προστέθηκε με το νόμο αυτό, μετονομασία του Ε.Φ.Κ.Α. σε e-Ε.Φ.Κ.Α. και ένταξη σε αυτόν του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και διορίζονται δύο νέοι Υποδιοικητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του νόμου 4387/2016, όπως  τροποποιήθηκε με το νόμο αυτό,Από 1-3-2020, η διάρθρωση του e-Ε.Φ.Κ.Α. προβλέπεται στον Οργανισμό του (Π.Δ. 8/2019), όπως κάθε φόρα ισχύει.Μέχρι την τοποθέτηση των υπαλλήλων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στις οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως προβλέπονται στον Οργανισμό του (Π.Δ. 8/2019,) και το αργότερο μέχρι 30.6.2020 οι υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια οργανωτική δομή, αρμοδιότητες, προσωπικό και προϊσταμένους οργανικών μονάδων υπό τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α..Μέχρι 30.6.2020 οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του εντασσόμενου φορέα του ΕΤ.Ε.Α.Ε.Π. Η ιστοσελίδα και όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφορικής εξακολουθούν να λειτουργούν και συνεχίζει η έκδοση ξεχωριστού ειδοποιητηρίου εισφορών για τους μη μισθωτούς, μέχρι να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωσή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες, ιστοσελίδα και ειδοποιητήριο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

6.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 6Περιουσία, Λογιστική και Οικονομική Λειτουργία Κλάδων Επικούρησης και Εφάπαξ Παροχών και του e–Ε.Φ.Κ.Α.

Προστίθεται άρθρο 70Α στον Ν.4387/2016 ως εξής:

Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στους αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους του, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως καθολικούς διαδόχους τους. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των εντασσόμενων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόμενων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Η μεταβίβαση της εν γένει περιουσίας γίνεται χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων. Ειδικότερα, η μεταβίβαση της κινητής περιουσίας γίνεται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου. Η μεταβίβαση αυτή, εφόσον περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν.3461/2006.Το λογιστικό και οικονομικό έτος του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Ο κλάδος Επικουρικής ασφάλισης και ο κλάδος εφάπαξ παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρούν οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, συντάσσουν προϋπολογισμό και καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις.Ο προϋπολογισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α., περιλαμβάνει και τους αυτοτελείς προϋπολογισμούς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. Με απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να μεταβιβάζεται δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του e-Ε.Φ.Κ.Α σε θέματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.Μέχρι την 31.12.2020 εξακολουθούν να εκτελούνται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Ε.Φ.Κ.Α. όπως κατατέθηκε προ της μετονομασίας του σε e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των εντασσομένων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται για το ίδιο οικονομικό έτος. Από 1.1.2021 εγκρίνεται ο ενοποιημένος προϋπολογισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους οι υπηρεσίες υποστήριξης κλεισίματος λογιστικών βιβλίων και κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου λογιστικού πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α 103) οι οικονομικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 (Α’ 68) και τις διατάξεις περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ..Για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας των κλάδων Επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1-3-2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.Οι συμβάσεις τρίτων με το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή/και τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α. .Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ή/και των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνεχίζονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α..Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει τα ουσιαστικά, δικονομικά και οικονομικά προνόμια του Δημοσίου, απαλλάσσεται δε από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την παράστασή του και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος και μέσου ή άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων. Το άρθρο 45 του Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65Α/24-4-2019) εφαρμόζεται και στον e-Ε.Φ.Κ.Α.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου

 

Άρθρο 7Μεταβατική Διάταξη Για Το Προσωπικό Του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Προστίθεται άρθρο 71Α στον Ν.4387/2016 ως εξής:

1.Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται από 1-3-2020 στον e-Ε.Φ.Κ.Α με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν από την ημερομηνία ένταξής τους. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Οι συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ αποκοπή συνεχίζονται και με τον e-Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι τη λήξη τους.Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.α. Για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως και για το προσωπικό που τοποθετήθηκε σε πλαίσιο εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζεται αναλόγως η ρύθμιση της παραγράφου 1. Μετά τη μεταφορά, η απόσπαση, η διάθεση ή ο χρόνος παροχής υπηρεσίας αντίστοιχα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την προβλεπόμενη λήξη τους, εκτός αν αποφασίσει την διακοπή τους το Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη: αα. όσον αφορά τους αποσπασμένους στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π από τη ΔΕΗ Α.Ε., τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον ΟΤΕ Α.Ε. βαρύνουν τις εταιρείες αυτές και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει στις εταιρείες το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015 που αφορούν στο μισθολογικό κόστος των υπαλλήλων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου και ββ. όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, υπηρετούντες με διάθεση υπαλλήλους βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι ανωτέρω υπάλληλοι κατά τον χρόνο της υπηρεσίας τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις ευθύνες δημοσίου υπαλλήλου. β. Η απόσπαση υπαλλήλων του εντασσομένου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της.Οι διατάξεις της Φ.10050/οικ.20496/4067/4.8.2008 (Β’ 1579) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν και στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για το αποσπασμένο στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. και τις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..α. Μέχρι 30-6-2020 το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις θέσεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Π.Δ. 8/2019), όπως ισχύει και στις θέσεις υπηρεσιακών δομών που διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 4445/2016 (236 Α΄) υπουργικές αποφάσεις. β. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται προϊστάμενοι σε πάσης φύσεως οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. υπάλληλοι που υπηρετούσαν στον εντασσόμενο φορέα του ΕΤ.Ε.Α.Ε.Π. και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, εφόσον έχουν επιλεγεί από το αρμόδιο Συμβούλιο. Οι προϊστάμενοι αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου. Σε περίπτωση που τα ίδια κριτήρια πληρούνται από περισσότερους υπαλλήλους, η επιλογή διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή του e–Ε.Φ.Κ.Α. γ. Για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις θέσεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Π.Δ. 8/2019), εφαρμόζεται το άρθρο 18 του Ν. 4492/2017, όπως ισχύει. Όλες οι διατάξεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Π.Δ. 8/2019) εφαρμόζονται και επί του προσωπικού του εντασσόμενου φορέα του ΕΤ.Ε.Α.Ε.Π.Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελεί ενιαία αρχή κατά την έννοια του άρθρου 66 ΥΚ εντός των ορίων του ίδιου νομού.Από 30/62020 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

 

Άρθρο 8Μεταβατικές Διατάξεις Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Προστίθεται άρθρο 94Α στον Ν.4387/2016 ως εξής:

Από 1-3-2020, όλα τα ασφαλιστέα πρόσωπα του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου 4387/2016, μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και θεωρούνται ασφαλισμένοι αυτού. Οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτού, όπως κάθε φορά ισχύουν. Στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. μεταφέρονται αντίστοιχα όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ανεξάρτητα από την χρονική περίοδο ασφάλισής τουςΟι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ο καθορισμός του ποσού επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ και κάθε άλλη παροχή του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως και κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητώς στο παρόν, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτού, όπως ισχύουν και έχουν διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας του e–Ε.Φ.Κ.Α. την 1-3-2020. Η πρόβλεψη αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.Χρόνος ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και τον κλάδο εφάπαξ παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές για κάθε κλάδο του e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1.3.2020 και εφεξής και ο χρόνος ασφάλισης του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του νόμου αυτού.Μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., που θα περιλαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και τον κλάδο εφάπαξ παροχών του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών και η γενικότερη νομοθεσία του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος..Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.4387/2016, συνεχίζουν
Keywords
ασφαλιστικο, εν λόγω, οιονεί, ικα, εταμ, δεη, ταπ, οτε, αθηνα, θεσσαλονικη, τσμεδε, τσαυ, πειραιας, οαεε, ογα, τραπεζες, ησαπ, ηλπαπ, ετβα, εθνικη, τεαδυ, ταυτεκω, εβζ, ταπιτ, βουλη, εσαμεα, ψηφοφορία, συμμετοχή, προυπολογισμος, φεκ, μισθολογιο, δεδδηε, ισχύ, ΕΤΕΑΕΠ, εθνικη τραπεζα, βιβλια, αποτελεσματα περιφερειακων εκλογων, σταση εργασιας, θεματα πανελληνιων, διακοπες δεη, τελος ακινητης περιουσιας, ενιαιο μισθολογιο, ενιαιο μισθολογιο δημοσιων υπαλληλων, εισφορα αλληλεγγυης, κυβερνηση εθνικης ενοτητας, τελος ακινητων, πανελληνιες 2012, εκλογες 2012, βουλευτικές εκλογές 2012, ποιοι βουλευτες εκλεγονται, βασεις 2012, κοινωνικος τουρισμος, τραπεζα πειραιως, δεδδηε, ημερομήνια, αναπληρωτες, το θεμα, γνωμη, εδρα, ηλπαπ, ημερησια, θεμα, θητεια, πλαισιο, πορος, υψος, αρθρα, αρθρο, αιτησεις, αναπηρια, αποζημιωση, γινεται, διαστημα, διευθυνση, δυνατοτητα, δημοσιο, διοικητης, δομη, δοθηκε, εφημεριδα της κυβερνησεως, εγγραφη, ελλειψη, εν λόγω, εννοια, εξελιξη, εξι, εταμ, ετβα, ετος, εφαπαξ, εφημεριδα, ιδια, ιδιο, υπηρεσιες, ισχυει, ιδρυμα, κεφαλαιο, λειτουργια, ληξη, λογο, ναυτικο, οιονεί, ουσιαστικα, ρυθμιση, συζητηση, σειρα, συμμετοχή, ταμειο προνοιας, ταπ, ταυτεκω, ισχύ, φυση, φορα, χρημα, χρονος, ψηφοφορία, δικαιωμα, δικαιωματα, εφαρμογη, εθνικο, νομικου, οργανα, πληροφοριες, τριαντα, θεματα, θεσεις, υγειας
Αναζητήσεις
ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός εθνι
Τυχαία Θέματα