Στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς των ζώων (βίντεο)

12:00 8/2/2019 - Πηγή: meatnews

Καλύτερη δουλειά πρέπει να κάνουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στοντομέα της καλής διαβίωσης των ζώων, και ειδικότερα στο πεδίο της μεταφοράςζώων.

Αυτό είναι ένα από τα ενδιαφέροντα της Επιτροπής Γεωργίας τουΕυρωκοινοβουλίου, ύστερα μάλιστα από παλαιότερα ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης πουαφορούσαν την κακομεταχείριση των μεταφερόμενων ζώων. Για το θέμα μάλιστα έχειπραγματοποιηθεί Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου (πρόεδρος της Ευρωβουλήςκαι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων) που ανέθεσαν στην Επιτροπή Γεωργίας ναεκπονήσει έκθεση σχετικά με το πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι κανόνες της Ε.Ε.για το

θέμα αυτό.

Είναι προφανές ότι το θέμα έχει οικονομική διάσταση, επίσης έχεισυνέπειες στην ποιότητα των κρεάτων, όμως επίσης αγγίζει εύλογα τις ευαισθησίεςτων ανθρώπων που απαιτούν την καλή μεταχείριση των ζώων, αφού Κάθε χρόνο, εκατομμύρια ζώαμεταφέρονται είτε μεταξύ των κρατών μελών, είτε προς χώρες εκτός Ε.Ε., για μεγάλεςαποστάσεις, για λόγους αναπαραγωγής, εκτροφής, περαιτέρω πάχυνσης και σφαγής,καθώς επίσης και για να χρησιμοποιηθούν για λόγους αναψυχής, σε διαγωνισμούςκαι ως ζώα συντροφιάς.

Σε αυτό το φόντο ήρθε τις προηγούμενες ημέρες το ψήφισμα που ενέκρινεη Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, με το οποίο ζητά να ενισχυθούν οι ενωσιακοίκανόνες προκειμένου να προστατεύονται καλύτερα τα μεταφερόμενα ζώα.

Πιο αυστηρές κυρώσεις

Στο ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 22 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 4 αποχές,η Επιτροπή Γεωργίας κάνει λόγο για ισχυρή και εναρμονισμένη εφαρμογή του ενωσιακούδικαίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, «η οποία επί του παρόντοςδεν εφαρμόζεται σωστά σε ορισμένα κράτη μέλη».

Η Επιτροπή Γεωργίας ζητά από την Κομισιόν να επιβάλεικυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες της Ε.Ε., και τακράτη μέλη από την πλευρά τους πρέπει να ασκούν διώξεις για τις παραβάσεις των ενωσιακώνκανόνων με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, εναρμονισμένεςσε επίπεδο Ε.Ε., ανάλογα με τη ζημία, την έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψητης παράβασης. Οι κυρώσεις αυτές, λένε οι ευρωβουλευτές, πρέπει ναπεριλαμβάνουν τη δήμευση των οχημάτων και την υποχρεωτική επανεκπαίδευση τουπροσωπικού που είναι υπεύθυνο για την καλή διαβίωση των ζώων.

Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την Κομισιόν να αναπτύξεισυστήματα γεωεντοπισμού που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της θέσης των ζώωνκαι της διάρκειας των ταξιδιών στα οχήματα. Ζητούν επίσηςένα σύστημα με διαρκώς τροφοδοτούμενες πληροφορίες μεταξύ των σημείωναναχώρησης και άφιξης, και αυστηρές ποινές για όσους συμπληρώνουν ψευδώς τααρχεία καταγραφής ταξιδιού.

Συστάσεις

Για την καλύτερη προστασία των ζώων, οι εθνικές αρχές πρέπει:
• να πραγματοποιούν περισσότερους αιφνιδιαστικούς ελέγχουςκαι ελέγχους βάσει κινδύνου,
• να ενημερώνουν τις αρχές όλων των χωρών από τις οποίες γίνεται διέλευση, εάνεντοπιστεί παραβίαση κανόνων,
• να ωθήσουν τους μεταφορείς να αναπτύξουν συστήματαγια την αποφυγή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων,
• να αναστείλουν ή να αφαιρέσουν την άδεια τουμεταφορέα για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις,
• να απαγορεύσουν τη χρήση μη συμμορφούμενωνοχημάτων και πλοίων και
• Να προσαρμόσουν τα λιμάνια στις απαιτήσεις καλήςδιαβίωσης των ζώων και να βελτιώσουν τούς πριν από τη φόρτωση ελέγχους.

Μείωση του χρόνουμεταφοράς

Οι χρόνοι διαδρομής των ζώων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιοσύντομοι, υποστηρίζει η Επιτροπή Γεωργίας, που κάνει λόγο για εναλλακτικέςστρατηγικές, όπως τοπικές ή κινητές εγκαταστάσεις σφαγής και επεξεργασίαςκρέατος κοντά στον τόπο εκτροφής, σφαγή στο αγρόκτημα, μικρά κυκλώματα διανομήςκαι απευθείας πωλήσεις. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να διεξαγάγειέρευνα σχετικά με τους κατάλληλους χρόνους διαδρομής για τα διάφορα είδη ζώων, αλλάκαι να αναπτύξει μια στρατηγική μετάβασης από τη μεταφορά ζώντων ζώων προς τη μεταφοράκρέατος και σφάγιων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, όταν είναι δυνατόν.

Το ψήφισμα επιμένει επίσης ότι εάν τα στάνταρ μεταφοράς ζώωνπου ισχύουν σε Τρίτες Χώρες δεν ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά και δεν εφαρμόζονταισωστά, η Ε.Ε. θα πρέπει να μετριάσει τις διαφορές μέσω διμερών συμφωνιών ή, ανδεν είναι δυνατόν, να απαγορεύσει τη μεταφορά ζώντων ζώων σε αυτές τις ΤρίτεςΧώρες. Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που συνορεύουν με ΤρίτεςΧώρες να παρέχουν χώρους ανάπαυσης όπου θα μπορούν τα ζώα να εκφορτωθούν και ναλάβουν τροφή και νερό ενώ περιμένουν να φύγουν από την Ε.Ε.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας θα εξεταστεί τώρα από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στις 14 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο.

Ειδικό βίντεο για το θέμα δημοσίευσε το Ευρωκοινοβούλιο, και μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ.

Keywords
Τυχαία Θέματα