ΤΤ: Ανακοίνωσε το ύψος του μετοχικού μεριδίου του ελληνικού Δημοσίου

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ανακοίνωσε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε 1.277.484.066,80 ευρώ διαιρούμενο αντίστοιχα σε 284.465.964 άυλες (εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών) κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη και σε 60.800.000 ενσώματες, προνομιούχες, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα