ΤΙΤΑΝ: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για πώληση ιδίων μετοχών

H AE Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με την από 12.1.2010 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, πρoτίθεται να προβεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 13.1.2010 έως και 12.2.2010, σε πώληση μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 15.597 ιδίων κοινών μετοχών της. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,018 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με κατώτερη τιμή πώλησης 20 ευρώ ανά μετοχή.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πώληση των εν λόγω μετοχών θα πραγματοποιηθεί διότι επίκειται η συμπλήρωση τριετίας από την ημερομηνία απόκτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 και επ. του κ.ν. 2190/20, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του δυνάμει του ν. 3604/2007.
Keywords
Τυχαία Θέματα