Σιδενόρ: Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών

Η Σιδενόρ, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας Αειφόρος ΑΕ κατά 411.600 ευρώ, με έκδοση 137.200 νέων ονομαστικών μετοχών, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να συμμετάσχει στην αποφασισθείσα αύξηση με την καταβολή του ποσού των 370.440 ευρώ σε μετρητά και την ανάληψη 123.480 νέων μετοχών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Αειφόρος θα ανέλθει σε 2.175.600 ευρώ, διαιρούμενο σε 725.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης και η Σιδενόρ θα κατέχει πλέον
652.680 μετοχές (ποσοστό 90%).Επίσης ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της από 30.06.2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά 50% θυγατρικής της Σιδενόρ, με την επωνυμία ΒΕΠΕΜ ΑΕ, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΒΕΠΕΜ κατά 20.510 ευρώ, με έκδοση 7.000 νέων ονομαστικών μετοχών, που θα καλυφθεί κατά το λόγο συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρίας, η Σιδενόρ πρόκειτα
Keywords
Τυχαία Θέματα