Σάνυο: Με την έγκριση όλων των θεμάτων έληξε η ΓΣ

Με την έγκριση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έληξε η συνεδρίαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της Σάνυο Συμμετοχική που πραγματοποιήθηκε σήμερα.Ειδικότερα, η συνέλευση, στην οποία παραβρέθηκαν 26 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 32.329.086 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 63,29% του συνόλου των μετοχών αποφάσισε τα ακόλουθα:- Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2008 έως 31/12/2008, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. - Απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2008.- Αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2009 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κος Διονύσιος Νικ
Keywords
Τυχαία Θέματα