ΠΟΛ 1088: Διευκρινίσεις για τη φορολογία κατά την μεταφορά έδρας των ναυτιλιακών εντός της Ε.Ε.

Διευκρινίσεις σχετικά με την "είσπραξη" του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας μιας εταιρείας από άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στην Ελλάδα, καθώς και την απαλλαγή από το φόρο αυτό της συμπλοιοκτησίας, των ναυτιλιακών κοινοπραξιών και των κάθε μορφής ναυτιλιακών εταιρειών, παρέχει το υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ 1088. Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου, σε κάθε περίπτωση η μεταφορά της πραγματικής ή καταστατικής έδρας ενός προσώπου υπαγόμενου στο φόρο, από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, δεν θεωρείται φορολογητέα πράξη για την είσπραξη του φόρου. Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1088, μειώνεται κατά το ήμισυ, δηλαδή γίνεται 0,5% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου) το τέλος χαρτοσήμου 1% για τις εγγραφές στα βιβλία των
Keywords
Τυχαία Θέματα