Περσέας: Πέρασμα στα κέρδη στο α' εξάμηνο του 2009

Κερδοφόρο ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2009 για την «Περσέας», όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, και με αφορμή την υπαγωγή της σε καθεστώς επιτήρησης την 7/4/2008 λόγω της διαμόρφωσης των ζημιών σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2007.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει ότι τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 486.238,32 ευρώ από ζημιές 1.384.926,39

ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ η καθαρή θέση του ομίλου διαμορφώθηκε σε 7.432.449,05 ευρώ.Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στην πλήρη αντιστροφή του αποτελέσματος και στην καταγραφή κερδών σε εξάμηνη περίοδο για πρώτη φορά από το 2005 είναι, σύμφωνα με την εταιρεία, οι κάτωθι:

1. Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών κατά 41% συνεπεία αφενός της εξαγωγής ιχθυοτροφών αξίας 5.216.420 ευρώ που πραγματοποιήθηκε το εν λόγω διάστημα και αφετέρου της αύξησης της παραγωγικότητας κατά 20% περίπου συνε

Keywords
Τυχαία Θέματα