Κρέτα Φαρμ: Στα 0,222 ευρώ ανά μετοχή το μέρισμα του 2009

Το συνολικό μέρισμα προς διανομή για τη χρήση 2008 ανακοίνωσε η Κρέτα Φαρμ. Σύμφωνα με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της το συνολικό μέρισμα ανέρχεται σε 648.560 ευρώ που αναλογεί σε μέρισμα 0,022 ευρώ λεπτά ανά μετοχή.Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3697/2008, το μέρισμα αυτό, πέραν της φορολόγησής του στην πηγή, υπόκειται και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 10% σε βάρος των μετόχων, ώστε το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0198 ευρώ. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα "record date", δικαιούχοι
του μερίσματος είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ στις 18.6.2009. Από την 16.6.2009 που ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος επί των κερδών της χρήσης 2008.Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 23.06.2009 και θα διενεργηθεί από την "EFG Eurobank Ergasia
Keywords
Τυχαία Θέματα