Υβριδικά ομόλογα 300 εκατ. ευρώ εξέδωσε η Eurobank

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων (Lower Tier I Capital) ύψους 300 εκ. ευρώ από την εταιρεία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της Τράπεζας

EFG Eurobank Ergasias. Η έκδοση αυτή έγινε σε συνέχεια της από 30.6.2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, βάσει της οποίας επιτρέπεται η τμηματική έκδοση αντίστοιχων τίτλων μέχρι του ποσού των 500 εκ. ευρώ.Οι τίτλοι έχουν ημερομηνία έκδοσης 29.7.2009 και είναι χωρίς λήξη, με ρήτρα δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής από τον εκδότη μετά τις 29.10.2014, ρήτρες δικαιώματος ανταλλαγής, υπό όρους, σε κοινές μετοχές Eurobank EFG, με έκπτωση 12% από την τρέχουσα τιμή της μετοχής κατά το τελευταίο διάστημα που θα προηγηθεί της ανταλλαγής από τον κάτοχο του τίτλου και από τον εκδότη μετά τις 29.10.2014 και φέρουν την εγγύηση της Eurobank EFG. Οι τίτλοι έχουν σταθερή απόδοση για όλη τη διάρκεια ίση με 8,25%.Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνο
Keywords
Τυχαία Θέματα