ΥπΕΕ: Ελεγχοι σε λογιστικά γραφεία

Ελεγχο στα λογιστικά γραφεία πραγματοποίησε η Υπ.Ε.Ε. την Τρίτη 2 Ιουνίου, τελευταία ημέρα υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ. από τα φυσικά πρόσωπα. Κατά τον έλεγχο, ο οποίος έγινε στο σύνολο της χώρας και σε μεγάλο αριθμό ομοειδών επαγγελματιών, σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία της ΥπΕΕ, δόθηκε έμφαση στα λογιστικά γραφεία που έχουν έδρα πλησίον των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών. Ελέγχθηκαν συνολικά 135 λογιστικά γραφεία, σε 50 από
τα οποία διαπιστώθηκαν συνολικά 545 παραβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τήρηση από τα λογιστικά γραφεία της υποχρέωσής τους, όταν υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις πελατών τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. να συνυποβάλουν διπλότυπη κατάσταση για αυτές και να εκδίδουν αντίστοιχη βεβαίωση προς τον πελάτη τους. Εκ των ελεγχθέντων, βρέθηκαν 40 λογιστικά γραφεία που υπέβαλαν δηλώσεις. Η Υπ.Ε.Ε. προγραμματίζει ανάλογους ελέγχους και στη συνέχεια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα λογιστικά γραφεία συνυποβάλουν τις προβλεπόμενες καταστάσε
Keywords
Τυχαία Θέματα