Επιτροπή Ανταγωνισμού: Οι όροι για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μεταξύ ΔΕΗ και Χαλυβουργική

Στις 29 Μαΐου 2009 η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέτρεψε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην δημιουργία λειτουργικά αυτόνομης κοινής επιχείρησης μεταξύ της ΔΕΗ και της Χαλυβουργική για τη δημιουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας ωστόσο του εξής όρους:α) Η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν, αμέσως ή εμμέσως (όπως, π.χ. με την εφαρμογή της ρήτρας ''προτιμήσεως'' του άνω συμφωνητικού μετόχων) μερίδιο άνω του 49% στην κοινή εταιρεία, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από επτά μέλη. Τα τέσσερα θα προτείνονται από τη Χαλυβουργική ΑΕ και τρία μέλη από τη ΔΕΗ ΑΕ που δε θα επιτρέπεται να έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες. Η επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου θα γίνεται μεταξύ των μελών που προτείνονται από τη Χαλυβουργική ΑΕ και, γ) Η κοινή εταιρεία οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού για κάθε τροποποίηση στη μετοχική της σύνθεση.
Keywords
Τυχαία Θέματα