Ελεύθερη Τηλεόραση: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2008

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2008 αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Ελεύθερη Τηλεόραση που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η απόφση ελήφθη καθώς η εταιρία έχει συσσωρευμένες ζημίες από προηγούμενες χρήσεις.Οι μέτοχοι αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:- Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 1/1/2008 έως 31/12/2008 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.- Ενέκριναν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.- Εξέλεξαν για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-2009 έως 31-12-2009 ως Τακτικό Ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή κ. Γεώργιο Βρεττό με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15651 και ως Αναπληρωματικό ελεγκτή, τον ορκωτό ελεγκτή κ. Σωτήριο Σώκο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 17011 και καθορίστηκε
Keywords
Τυχαία Θέματα