ΑΒ Βασιλόπουλος: Από 12/6 έως 9/7 η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Delhaize

Από την 12η Ιουνίου μέχρι την 9η Ιουλίου 2009 θα διαρκέσει η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε η Delhaize “The Lion” Nederland για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ΑΒ Βασιλόπουλος, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία.Υπενθυμίζεται ότι η Delhaize υπέβαλε την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση στις 18 Μαΐου 2009. Οι μετοχές της ΑΒ Βασιλόπουλος
είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην «Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της «Αγοράς Αξιών» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η Delhaize κατείχε άμεσα 8.310.614 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 65,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΒ Βασιλόπουλος,Επομένως, κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι μετοχές στις οποίες αφορούσε η Δημόσια Πρόταση ανέρχονταν σε 4.422.106, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 34,73% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και τ
Keywords
Τυχαία Θέματα