Αφοί Μεσοχωρίτη: Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων εργασίας με τα μέλη του ΔΣ

Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών της εταιρείας Αφοί Μεσοχωρίτη, κατά την έννοια των άρθρων 23α και 24 του Κωδ. .Ν. 2190/1920, σύμφωναα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη διάρκεια της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγαματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 14.00 στην έδρα της, που βρίσκεται στο Δήμο της Θεσσαλονίκης

(οδός Στρ.Κακαβού 3), με ποσοστά απαρτίας 10,26%, με συνέπεια να υπάρχει η εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενη απαρτία.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ελήφθησαν και οι παρακάτω αποφάσεις:

-Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, για την εταιρική περίοδο-χρήση 1/1-31/12/2008 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Καθαρής θέσης

Keywords
Τυχαία Θέματα