Κ. Κανελλάκης: Το ιστορικό του έργου για τη Μάνδρα που διαψεύδει την κ. Δούρου

Παρέμβαση για το θέμα των έργων στη Μάνδρα Αττικής και τις ευθύνες της περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, κάνει ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη του Γιάννη Σγουρού, Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής, Κωνσταντίνος Κανελλάκης.

Ο κ. Κανελλάκης, ως μέλος της της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής την περίοδο 2011-2014, παραθέτει το ιστορικό της μελέτης για τη Μάνδρα, η οποία – όπως ισχυρίζεται – ενώ παραδόθηκε στην κ.

Δούρου το 2014, τελικώς το έργο δημοπρατήθηκε το 2018.

Το εν λόγω ιστορικό που, όπως τονίζει ο κ. Κανελλάκης, διαψεύδει την κ. Δούρου, έχει ως εξής:

Με τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των αντιπλημμυρικών στην Περιφέρεια Αττικής στις 22-10-2011 (επί θητείας Γ. Σγουρού). Με την υπ. αριθ. 884/13-06-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (επί θητείας Γ. Σγουρού) ανατίθεται η εκπόνηση μελέτης της εκτροπής του χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και Διευθέτησης χείμαρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου προϋπολογισμού 588.327,45€.Με τη υπ. αριθμ. Φ11/5091/13/02-07-2014 Απόφαση (επί θητείας Γ. Σγουρού) γίνεται η έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.Στις 1-9-2014 η κ. Δούρου αναλαμβάνει ως περιφερειάρχης Αττικής.Η μελέτη παραδίνεται στην κ. Δούρουέτοιμη, ώριμη προς υλοποίηση, έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και συγκεκριμένα παραλαμβάνεται με τη με αρ. 2133/22-10-2014 (ΑΔΑ: Ω82Π7Λ7-8ΨΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με την απόφαση αυτή εγκρίνονται συνολικά: η Τοπογραφική Μελέτη, η Κτηματολογική Μελέτη, η Οριστική Υδραυλική Μελέτη, η Μελέτη Οριοθέτησης, τα Τεύχη Δημοπράτησης, η Ανάλυση Κόστους Οφέλους και τα Σχέδια και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του Έργου.Αν και η μελέτη παραλήφθηκε το 2014, το έργο δημοπρατήθηκε το 2018.

The post Κ. Κανελλάκης: Το ιστορικό του έργου για τη Μάνδρα που διαψεύδει την κ. Δούρου appeared first on Ενυπόγραφα.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Κανελλάκης, Μάνδρα, Δούρου,kanellakis, mandra, dourou