Στις 8/7 «κόβει» δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου και μέρισμα το Υγεία

13:08 3/7/2009 - Πηγή: Reporter
Σε συνέχεια της απόφασης της γενικής συνέλευσης του Υγεία, η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" κατά το συνολικό ποσό 15.075.709,20 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,12 ευρώ, ήτοι από 0,41 ευρώ σε 0,53 ευρώ και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό 15.075.709,20 ευρώ με σκοπό την αποδέσμευση μέρους του ενεργητικού της και την επιστροφή του στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,12 ευρώ, ήτοι από 0,53 ευρώ σε 0,41 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα