Στις 3/3 η λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων της Vell Group

Το 2ο συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) της Vell Group, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων, που αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 06 Νοεμβρίου 2007 διατίθεται από την Παρασκευή 26/02/2010.

Συγκεκριμένα, από την εν λόγω Γενική Συνέλευση σε συνδυασμό με τις από 30/10/2009 και 08/01/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε μεταξύ

άλλων, σύμφωνα με τα άρθρα 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και 8 του Ν. 3156/2003, η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων μέχρι του ποσού των € 19.977.516,00. Επιπλέον, αποφασίστηκε να παρασχεθεί, στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα να προεγγράφονται (Δικαίωμα Προεγγραφής) στην ίδια τιμή διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον ομολογιών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης, από τις ομολογίες που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες
Keywords
Τυχαία Θέματα