Στα 37,02 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της MΙG Real Estate

Στο ποσό των 37.020.000 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της MΙG Real Estate, διαιρούμενο σε 12.340.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 3.00 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της αυξήσεως με Δημόσια Προσφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίσθηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας πιστώθηκαν στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ). και άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α την 23.07.2009. Κάθε μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου
Keywords
Τυχαία Θέματα