Εκποίθηκαν 5.212 κλασματικά υπόλοιπα μετοχών από τη Μυτιληναίος

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε εκποίηση 5.212 κλασματικών υπολοίπων μετοχών της Μυτιληναίος. Οι μετοχές αυτές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως των εταιρειών "ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε." και "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.". Το καθαρό προϊόν της εκποιήσεως, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, ανέρχεται σε 32.045,88 ευρώ(6,148 ευρώ ανά μετοχή) και θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των δικαιούχων Μετόχων.
Keywords
Τυχαία Θέματα