Έκδοση Ευρωπαϊκού Ομολόγου από την Titan Global Finance

Oλοκληρώθηκε η διάθεση Ευρωομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ, 4 ετούς διάρκειας και με ετήσιο τοκομερίδιο 6,90%, οι οποίες θα εκδοθούν από τη θυγατρική της εταιρία TITAN GLOBAL FINANCE PLC με την εγγύηση της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.
Keywords
Τυχαία Θέματα