Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας αποδίδει η ΙCAP

Ειδική μεθοδολογία για την απόδοση Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) σε ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.) ανέπτυξε πρώτη και πλέον αποδίδει η ICAP Group, σε αναγνώριση των σύγχρονων αναγκών της αγοράς Επενδυτικών Ακινήτων.
Η ICAP Group εφαρμόζει ήδη τη νέα αυτή μεθοδολογία η οποία δημιουργήθηκε σε ανταπόκριση

της σημαντικής ανάπτυξης που αναμένεται να έχει ο Θεσμός των Α.Ε.Ε.Α.Π. στη χώρα μας, αλλά και των επίσημων προβλέψεων, πως οι συγκεκριμένες εταιρείες θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των θεσμικών «Επενδυτών Ακινήτων», στην Ελλάδα.
Στόχος της ICAP ήταν και παραμένει οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας που θα αποδίδονται μέσω αυτής της μεθοδολογίας να είναι επαρκούς ποιότητας και να εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, τις Αρχές της Ακεραιότητας και της Αξιοπιστίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η Διεύθυνση ICAP Credit Risk Services έλαβε υπόψη της όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απορρέουν αφενός από το ειδικό νομικό και φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των συγκεκριμένων εταιρειών και αφετέρου από τις ιδιαιτερότητες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται και η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της κτηματαγοράς, ιδιαίτερα της προσφοράς και ζήτησης χώρων προς ενοικίαση και τη διαμόρφωση του μακροπρόθεσμου επενδυτικού κλίματος.

Keywords
Τυχαία Θέματα