Προϋπολογισμός: Τι προβλέπεται για τους ΟΤΑ το 2018 (έγγραφο)

Στη σελ. 109 του προϋπολογισμού (κεφ. 3) που κατατέθηκε στη Βουλή γίνεται αναφορά στους ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής:

Η βασικότερη πηγή εσόδων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ). Οι ΚΑΠ αποδίδονται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, και προσδιορίζονται

βάσει σχετικών διατάξεων, με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών τους.

ΚΑΠ

Για τους Δήμους, το 2017, οι ΚΑΠ εκτιμάται να διαμορφωθούν στα 2.311 εκατ. ευρώ και για το 2018, προβλέπεται να ανέλθουν στα 2.402 εκατ. ευρώ. Επιπλέον οι Δήμοι, το 2017, θα λάβουν ειδική επιχορήγηση ύψους 22 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά τη δαπάνη μισθοδοσίας από την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Για το 2018, η ειδική επιχορήγηση προβλέπεται στα 39 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλύψει και το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019 (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2018).

Για τις Περιφέρειες, το 2017, οι ΚΑΠ εκτιμάται να διαμορφωθούν στα 671 εκατ. ευρώ, και για το 2018, προβλέπεται να ανέλθουν στα 738 εκατ. ευρώ.

Ενοποιημένος Προϋπολογισμός ΟΤΑ

Ο ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ περιλαμβάνει τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών που ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Το ισοζύγιο κατά ESA του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ προκύπτει από τον συνυπολογισμό του ταμειακού ισοζυγίου των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων και από την μεταβολή των ανεξόφλητων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Το ταμειακό ισοζύγιο του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ διαρθρώνεται σε έσοδα και έξοδα. Τα έσοδα διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα, εκ των οποίων τις κυριότερες πηγές αποτελούν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), οι οποίοι αποδίδονται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, οι επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και τα λοιπά ίδια έσοδα. Αντίστοιχα, τα έξοδα διακρίνονται σε αμοιβές προσωπικού, προνοιακά επιδόματα, δαπάνες για επενδύσεις και λοιπές δαπάνες.

Εκτιμήσεις 2017

Το ισοζύγιο του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ, σε δημοσιονομική βάση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να διαμορφωθεί στα 171 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 29 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα μειωμένα λοιπά έσοδα, στις αυξημένες αμοιβές προσωπικού και τις λοιπές δαπάνες. Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι υπήρξε ένταξη νέων νομικών προσώπων στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ΕΛΣΤΑΤ στο 2017, γεγονός που επηρεάζει το αποτέλεσμα, ειδικά ως προς τις αμοιβές.

Προβλέψεις 2018

Το ισοζύγιο, σε δημοσιονομική βάση, του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 342 εκατ. ευρώ το 2018, μειωμένο κατά 56 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ΜΠΔΣ 2018-2021. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις μειωμένες μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, στα μειωμένα λοιπά έσοδα και στις αυξημένες αμοιβές προσωπικού, λόγω των νέων προσλήψεων, του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, καθώς και της ένταξης νομικών προσώπων των ΟΤΑ στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΠΙΝΑΚΕΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ

The post Προϋπολογισμός: Τι προβλέπεται για τους ΟΤΑ το 2018 (έγγραφο) appeared first on Aftodioikisi.gr.

Keywords
Αναζητήσεις
content
Τυχαία Θέματα