Δημόσιο: «Ανοιχτές» 838 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού

Τις 838 θέσεις που είναι ανοιχτές για προσλήψεις προσωπικού στο δημόσιο και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για υποβολή προτάσεων, για την σύναψη σύµβασης υποτροφιών – οικονοµικών ενισχύσεων, θέσεων υποτρόφων για τεχνική υποστήριξη, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου. Σηµειώνεται ότι όπου χρειάζεται, η Επιτροπή δύναται να εξετάσει τους υποψηφίους σε πρακτικά θέµατα του αντικειµένου τους για τη διαπίστωση των δεξιοτήτων που κατέχουν. Απαιτείται η παρουσία στο Εργαστήριο Κατεργασιών κατ΄ ελάχιστον τρεις φορές κάθε εβδοµάδα. Ειδικότερα:

Θέση 1: Ο επιλεγόµενος θα υπογράψει σύµβαση µε διάρκεια έως 4 µήνες, µε ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό υποτροφίας – οικονοµικής ενίσχυσης 2.400€ (συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων) µε αντικείµενο σύµβασης: Συµµετοχή στη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά µε βιβλιογραφικά και τεχνολογικά δεδοµένα που αφορούν στα υπό µελέτη υλικά και προϊόντα (πλαστικοί σωλήνες και ειδικά από PP) τις χρήσεις τους. ∆οκιµές πυραντοχής βιοµηχανικών και εργαστηριακών δοκιµίων σύµφωνα µε το πρότυπο DIN4102. Συµµετοχή στην Ανάλυση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων. Επεξεργασία και επιστηµονική – τεχνολογική ανάλυση των δοκιµών µικρής (εργαστηριακής) κλίµακας. Καταγραφή των τάσεων της αγοράς για εφαρµογή πολυµερών σωλήνων πυρόσβεσης σε κτίρια. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μηχανολόγος Μηχανικός τουλάχιστον Τ.Ε. µε µεταπτυχιακό σχετικό µε επιχειρηµατικότητα.Εµπειρία σε εργαλειοµηχανές CNC και συστήµατα χύτευσης τιτανίου.Γνώση CATIA – Solidworks ή παρόµοιου 3∆ parametric CAD λογισµικού.Σχετική εµπειρία σε ερευνητικά εργαστήρια ΑΕΙ.∆ιαδικασία Συνέντευξης

Θέση 2: Ο επιλεγόµενος θα υπογράψει σύµβαση µε διάρκεια έως 12 µήνες µε ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό υποτροφίας – οικονοµικής ενίσχυσης 7.200€ (συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων) µε αντικείµενο σύµβασης: Συµµετοχή στη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά µε βιβλιογραφικά και τεχνολογικά δεδοµένα που αφορούν στα υπό µελέτη υλικά και προϊόντα (πλαστικοί σωλήνες και ειδικά από PP) τις χρήσεις τους. Μελέτη διεθνών κανονισµών, προτύπων, νοµοθεσίας και µεθοδολογιών: (α) εφαρµογής και χρήσης πλαστικών σωλήνων σε κτίρια µε έµφαση στα δίκτυα µόνιµης πυρόσβεσης, (β) προδιαγραφών και δοκιµών ακαυστότητας – ευφλεξιµότητας – ευφλεκτότητας – αναφλεξιµότητας – πυραντοχής. Καταγραφή των τάσεων της αγοράς για εφαρµογή πολυµερών σωλήνων πυρόσβεσης σε κτίρια. Συµµετοχή στην ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τις εργαστηριακές και βιοµηχανικές δοκιµές των υλικών που θα αναπτυχθούν. Καθορισµός των λειτουργικών απαιτήσεων των ερευνητικών διατάξεων. Προετοιµασία υλικών για 3∆ εκτύπωση. Προµελέτη Ευφλεκτότητας ∆οκιµίων. Παραγωγή δοκιµίων σε 3D Printer. Πειραµατική Μελέτη Θερµογραφικού Χαρακτηρισµού Υλικών µε Θερµοκάµερα. ∆οκιµές πυραντοχής βιοµηχανικών και εργαστηριακών δοκιµίων σύµφωνα µε το πρότυπο DIN4102. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχιούχος Μηχανικών Παραγωγής ή συναφούς ειδικότητας και πιστοποιηµένες γνώσεις Αγγλικής.Αποδεδειγµένη εµπειρία σε λογισµικά Finite Element Analysis.Αποδεδειγµένη εµπειρία σε CATIA – Solidworks ή παρόµοιου 3∆ parametric CAD λογισµικού.∆ιαδικασία Συνέντευξης

Θέση 3: Ο επιλεγόµενος θα υπογράψει σύµβαση µε διάρκεια έως 4 µήνες µε ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό υποτροφίας – οικονοµικής ενίσχυσης 500€ (συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων) µε αντικείµενο σύµβασης: Συµµετοχή στη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά µε τεχνολογικά δεδοµένα που αφορούν στα υπό µελέτη υλικά και προϊόντα (πλαστικοί σωλήνες και ειδικά από PP) τις χρήσεις τους. Μελέτη προτύπων και µεθοδολογιών για εξοπλισµό δοκιµών ακαυστότητας – ευφλεξιµότητας – ευφλεκτότητας – αναφλεξιµότητας – πυραντοχής. ∆οκιµές πυραντοχής εργαστηριακών δοκιµίων σύµφωνα µε το πρότυπο UL94. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Φοιτητής Μηχανολογίας µε συνεπείς ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις.Ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετικά µε δοκιµές ακαυστότητας – ευφλεξιµότητας – ευφλεκτότητας – αναφλεξιµότητας – πυραντοχής.Άριστες γνώσεις Αγγλικών, λογισµικών 3∆ parametric CAD & Office, γνώσεις λογισµικού λήψης δεδοµένων και πολύ καλή γνώση Γερµανικής γλώσσας.∆ιαδικασία Συνέντευξης

Θέση 4: Ο επιλεγόµενος θα υπογράψει σύµβαση µε διάρκεια έως 4 µήνες µε ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό υποτροφίας – οικονοµικής ενίσχυσης 5.000€ (συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων) µε αντικείµενο σύµβασης: Καταγραφή και ανάλυση των τάσεων της αγοράς για εφαρµογή πολυµερών σωλήνων πυρόσβεσης σε κτίρια (νοσοκοµεία – σχολεία – σπίτια – δηµόσιες υπηρεσίες – ΑΕΙ – βιοµηχανικές εγκαταστάσεις – ξενοδοχεία) και πλοία. Θα αναζητηθούν και θα επεξεργαστούν στατιστικά δεδοµένα από διάφορες πηγές πληροφόρησης και θα παραδοθεί µια µελέτη µε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία τάσεων της αγοράς για εφαρµογές πυράντοχων πλαστικών σωλήνων και ειδικά για µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης. Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τα παρακάτω απαιτούµενα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχιούχος θετικών επιστηµών ή συνδυασµένων επιστηµών και αποδεδειγµένες άριστες γνώσεις Αγγλικής.Μεταπτυχιακό στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και ερευνητική εµπειρία σε συστήµατα πρόβλεψης για µοντέλα ζήτησης προϊόντων.Επιµόρφωση σε Μάρκετινγκ, Στρατηγικές Πωλήσεων και Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας.Τουλάχιστον 20ετή σχετική εκπαιδευτική και επαγγελµατική εµπειρία και σε θέµατα διαχείρισης χρηµατοδοτούµενων έργων∆ιαδικασία Συνέντευξης.

Αρ. Προκήρυξης: 1471/2018 (ΑΔΑ: 7ΑΙΕΟΞΝΗ-Τ2Ι)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους µε τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραµµατείας του ΕΛΚΕ, Άγιος Λουκάς 65404 Καβάλα (αναγράφοντας τον αριθµό πρόσκλησης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: µέχρι τις 2/4/2018

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ (ee.teikav.edu.gr) για πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη της διαδικασίας.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ-2576-01 και Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού Καθηγητή κ. Δημήτριο Μπουραντώνη, σύμφωνα με την από 14/03/2018 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικο- νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: ΨΘ8Π469Β4Μ- ΙΛ5), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Υποστήριξη λειτουργίας του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται: Επικοινωνία με φορείς απασχόλησης, Εξυπηρέτηση φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ που παρέχουν δυνατότητες πρακτικής άσκησης, Τήρηση αρχείου πρακτικής άσκησης (εκθέσεις, βεβαιώσεις, συμφωνητικά κτλ) και συγκεντρωτικών καταστάσεων συμμετεχόντων φοιτητών, Συλλογή και αξιολόγηση ερωτηματολογίων.

Εκτιμώμενη διάρκεια : Έως εννέα (9) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου και με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Προϋπολογισμός : Έως έξι χιλιάδες εξακόσια ευρώ (6.600,00 €) (πλέον ΦΠΑ), συμπερι- λαμβανομένων κρατήσεων. Στο αναφερόμενο ποσό δεν περιλαμβάνονται – και θα προστε- θούν εφόσον χρειαστεί – τυχόν αναλογούσες και καταβλητέες από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ εργοδοτι- κές εισφορές, οι οποίες θα βαρύνουν το έργο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπήςΑποδεδειγμένη 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη συγ- χρηματοδοτούμενων/ευρωπαϊκών προγραμμάτωνΚαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2) · Γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) Διαδικτύου / πληροφορίες και επικοινωνία

Αρ. Προκήρυξης: 920000/394-18 (ΑΔΑ: 7ΤΡ6469Β4Μ-ΖΩ2)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251..

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 3 Απριλίου 2018 (μέχρι τις 14:00)

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδή- λωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ- 2576-01». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-82.03.702, αρμόδια κα. Αλίκη Κολοβού.

Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 791/Θ.13ο/02.03.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΔΡΞ4691Ο3-ΕΣΧ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2017-2018 – SAVE, Self-Adaptive Virtualisation-Aware High-Performance/Low-Energy Heterogeneous System Architectures», (κωδ. έργου: 80518), το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνικών σε επίπεδο οδηγών λειτουργικού συστήματος και σε επίπεδο υλικού το οποίο διαμεσολαβεί στην επικοινωνία με επιταχυντές αλγοριθμικών τμημάτων σε υλικό. Στόχος είναι η μέγιστη εκμετάλλευση των ετερογενών συστημάτων (CPU, GPU, H/W Accelerators) σε σχέση με την βελτίωση της απόδοσης και την εξοικονόμηση σε ενέργεια. Το έργο πραγματεύεται την ανάπτυξη στοιχείων σε HW/SW/OS που επιτρέπουν την απεικόνιση και χρονοδρομολόγηση υπολογιστικών τμημάτων κώδικα σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την αξιολόγηση αυτών. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1: · Ανάπτυξη, πρωτοτυποποίηση και αξιολόγηση επιταχυντών σε υλικό πάνω από PCIe-σύνδεση σε αρχιτεκτονικές x86 και ARMv8 με χρήση εργαλείων high-level synthesis και των αντίστοιχων οδηγών λειτουργικού συστήματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 2: Ανάπτυξη, προτοτυποποίηση και αξιολόγηση κρυφής μνήμης και ιεραρχίας scratchpad μνημών για επιταχυντές σε υλικό για αρχιτεκτονικές ενσωματωμένων συστημάτων (ARMv7, ARMv8) με χρήση εργαλείων σχεδίασης υλικού (VHDL/Verilog, FPGAs).

ΘΕΣΗ 1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα στη Μηχανική Η/Υ ή Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σχεδίασης κυκλωμάτων με χρήση εργαλείων High-level Synthesis.

ΘΕΣΗ 2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα στη Μηχανική Η/Υ ή Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική 3. Εμπειρία σε θέματα σχεδίασης κυκλωμάτων με χρήση γλώσσας σχεδίασης υλικού.

Αρ. Προκήρυξης: (ΑΔΑ: 6ΟΤ44691Ο3-ΤΕ1)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλόλητά τους. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00-15.30 στην κάτωθι διεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 03 Απριλίου 2018 (03.04.2018), και ώρα 15:30

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

-Μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρικές Εφαρμογές» ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» :ΑΡΡ 5176

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

-Μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ» :ΑΡΡ 5175

Αρ. Προκήρυξης: Φ.ΔΔ.1/1.4/920 (ΑΔΑ: 6ΓΟΗ46914Β-ΒΞΗ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά και σε ένα αντίγραφο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή. Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι.: www. teiwm. gr (προκηρύξεις).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 3-4-2018 μέχρι και 2-5-2018

Για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων: • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Κοζάνη: τηλ. 24610 68222 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.: τηλ. 24610 68223 Οι Γραμματείες δέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 9 ατόμων

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο «EU CISE 2020 – European test bed for the maritime Common Information Sharing Environment in the 2020 perspective» – Grant Agreement No 608385 (Ε-11904), «FLYSEC – Optomising time-to-FLY and enhancing airport SECurity» – Grant Agreement No 653879 (Ε-11925), «DOGANA – advanced social engineering and vulnerability assesment framework» – Grant Agreement No 653618 (E-11938), «FocusLocus: ADHD management Gaming System for educational achievement and social inclusion» – Grant Agreement No 732375 (E-12127), «Marine EO: Bridging Innovative Downstream Earth Observation and Copernicus enabled Services for Integrated maritime environment, surveillance and security» – Grant Agreement No 730098 (Ε-12136), «CY CISE – Cypriot information sharing environment towards an integrated national maritime surveillance awareness and enhancement of cross-sector and cross-border exchange of information» – Grant Agreement EASME/EMFF/2015/1.2.5/003/SI2.739382 (E-12140) και «SAINT – Systemic analyzer in network threats» – Grant Agreement No 740829 (E-12155), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για εννέα (9) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Θέση 1 – Θέση 2

Προγραμματιστές Web Front–End

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ­

Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ ­Άριστη γνώση HTML5, CSS3 ­ Άριστη γνώση και κατανόηση client-side scripting σε JavaScript ­Πολύ καλή γνώση frameworks όπως React, AngularJS ­ Εμπειρία στη χρήση front-end CSS frameworks όπως Bootstrap ­Εμπειρία στην ανάπτυξη responsive web εφαρμογών με cross-browser compatibilityΕξοικείωση στην ενσωμάτωση RESTful Web Services­ Εμπειρία στη χρήση εργαλείων version control (git, svn) και issue tracking ­Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 3

Προγραμματιστής Back-End

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ­

Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ ­Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε JAVA EE ή Python 2 3/7 ­Εκτενής εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS), κατά προτίμηση MySQL ή PostgreSQL ­Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη RESTful Web Services ­Εμπειρία στη χρήση εργαλείων version control (π.χ. git, svn) και issue tracking ­Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων Linux (π.χ. Debian, CentOS) ­Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 4

Προγραμματιστής Android

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ­

Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ ­Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια εμπειρίας σε Java και Android ­Εμπειρία στη σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων βελτιστοποιημένων για συσκευές με περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων όπως κινητά τηλέφωνα ­Δυνατότητα σχεδιασμού εφαρμογών βάσει απαιτήσεων και μοντελοποίηση τους σε UML ­Εμπειρία στη χρήση versioning συστημάτων (git) ­Κατανόηση λειτουργίας Web service based τεχνολογιών (REST, JSON) ­Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 5

Διαχειριστής Συστημάτων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙΕκτενής εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε διαχείριση συστημάτων Linux (π.χ. Debian, CentOS) ­Εμπειρία στον προγραμματισμό scripting γλωσσών (π.χ. Bash, Python) ­Εκτενής εμπειρία στη συντήρηση και διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS), κατά προτίμηση MySQL ή/και PostgreSQL ­Εμπειρία χρήσης SQL γλώσσας (queries) ­Εμπειρία σε προγραμματισμό διεργασιών (π.χ. cron) ­Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 6

Προγραμματιστής Παιχνιδιών / Game Developer

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ ή ΤΕΙ για θέση game developer ­Εκτενής εμπειρία σε game development στο περιβάλλον ανάπτυξης ψηφιακών παιγνίων και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας Unity 3D ­Αποδεδειγμένη εκτενής εμπειρία προγραμματισμού σε C# στην πλατφόρμα Unity3D

Θέση 7

Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ για την θέση του Senior C++ Developer/Engineer

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Άριστη γνώση και τουλάχιστον 3-5 έτη εμπειρίας σε ανάπτυξη με C++ (πρότυπα C++11/C++14) και της STL (standard containers, std::thread κτλ)­ Άριστη γνώση πολυνηματικού προγραμματισμού συστήματος σε περιβάλλον UNIX αλλά και εμπειρία σε cross platform development με CMake ­Άριστη γνώση προγραμματισμού sockets (TCP/UDP)Εκτενής εμπειρία στη χρήση εργαλείων version control (git) και issue tracking ­Εμπειρία στην αποσφαλμάτωση/βελτιστοποίηση/συντήρηση κώδικα ­Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 8

Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικός Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ/ΤΕΙ για την θέση του Junior C++ Developer

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Καλή γνώση προγραμματισμού συστήματος με C++ και STL σε περιβάλλον UNIX ­Γνώσεις παράλληλου προγραμματισμού είτε με POSIX threads, είτε με std::threads ­Γνώσεις προγραμματισμού με TCP/UDP sockets ­Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Θέση 9

Προγραμματιστής Παιχνιδιών / Game Developer

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απόφοιτος Λυκείου ­Εκτενής εμπειρία σε game development στο περιβάλλον ανάπτυξης ψηφιακών παιγνίων και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας Unity 3D ­Αποδεδειγμένη εκτενής εμπειρία προγραμματισμού σε C# στην πλατφόρμα Unity3D

Αρ. Προκήρυξης: 015/2018-864 (ΑΔΑ: ΩΩΒ6469ΗΕΒ-Λ5Φ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2018-864 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: [email protected] Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Κυριακή 15 Απριλίου 2018 (23:59)

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Applying novel biotechnological tools to utilize compounds isolated from the red algae S. coronopifolius as eco-friendly Antifouling Agents – ANTIFOUL» και κωδικό MIS Τ3ΕΡΑ00090, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑ145/1 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510031 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της θέσης με τον αντίστοιχο κωδικό της.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΙΝΕΒ-18-16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βιολόγος ή Μοριακή Βιολογία και Γενετική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Κυτταροκαλλιέργειες και γονιδιωματικές εφαρμογές στην ανάλυση μικροοργανισμών και μεταγραφωμάτων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και ΓενετικήςΜεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο καλλιέργειας κυττάρωνΚαλή γνώση αγγλικής γλώσσαςΕμπειρία στην ανάλυση δεδομένων αλληλούχισης NGSΕμπειρία σε μοριακές τεχνικές ανάλυσης νουκλεϊκών οξέωνΕμπειρία στην καλλιέργεια μικροβίων

Αρ. Προκήρυξης: (ΑΔΑ: 68ΥΤ469ΗΡ8-ΖΨΟ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 3976 και τίτλο «Μελέτες σε ασθενείς µε νεοπλασµατικές ασθένειες», (εφεξής «πρόγραµµα»), το οποίο χρηµατοδοτείται ιδιωτικούς φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους: Αντικείµενο έργου: Συµµετοχή στην υλοποίηση του έργου «Νοσηλευτική Υποστήριξη τµήµατος Κλινικών µελετών»

Αναλυτική περιγραφή αντικειµένου εργασίας ή/και περιγραφή παραδοτέων:

Αιµοληψίες σε ογκολογικούς ασθενείςΚαταγραφή κλινικών δεδοµένων στα πλαίσια διεξαγωγής κλινικών µελετών

Αµοιβή αναδόχου: Καθαρή αξία παραστατικού: 2.180,00€, ΦΠΑ: 0€

∆ιάρκεια σύµβασης: 2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας της Παθολογικής Ογκολογικής κλινικής

Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Μάιος 2018

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο βοηθού ΑναισθησιολόγουΑποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συναφές αντικείµενο.

Αρ. Προκήρυξης: 5335/19-3-2018 (ΑΔΑ: ΨΘΙΔ469Β7Γ-ΞΑΞ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: µέχρι και την Τρίτη 03/04/2018 (ώρα 14:00)

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2810393170 email: [email protected]

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: κος Μαυρουδής ∆ηµήτριος, τηλέφωνο: 2810392750 mail: [email protected]

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) λόγω εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:

Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής

Μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή»

Αρ. Προκήρυξης: Φ.900/9/8666

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΣΕ ή ταχυδρομικώς μς συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

«Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία, Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 9 Μαΐου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΣΕ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00-13.00 και στα τηλέφωνα 210-8904217, 218 και στην ηλεκτρονική σελίδα www.sse.gr

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 1492/03-03-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με στοιχεία:

Προκήρυξη: eu-LISA/18/TA/AD7/2.1 και

Θέση: Senior Procurement Officer

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]europa.eu

Πληροφορίες για την ανωτέρω Προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/TemporaryAgent.aspx

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-04-2018

Δήμος Σουλίου: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Σουλίου, που εδρεύει στην Παραμυθιά της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρου), Παραμυθιά Θεσπρωτίας Ηπείρου

2ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Τσάπας, JCB), Παραμυθιά Θεσπρωτίας Ηπείρου

2ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρου, Παραμυθιά Θεσπρωτίας Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Σουλίου, Κ. Καραμανλή 179, Τ.Κ. 462 00, Παραμυθιά Θεσπρωτίας Ηπείρου.

Πληροφορίες στα τηλ.: 26663 60100 και 26663 60132.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-03-2018 έως και 29-03-2018

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού» Δ. Αμυνταίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού» Δ. Αμυνταίου, που εδρεύει στο Αμύνταιο της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Αμυνταίου, για την περίοδο 2017-2018 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με ωριαία αποζημίωση, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΠΕ Φυσικής Αγωγής, για το ειδικό πρόγραμμα: «Παιδί και Αθλητισμός», «Αθλητισμός και Γυναίκα» και «Αθλητισμός στην Εφηβική Ηλικία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγείται από το Φορέα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού» του Δήμου Αμυνταίου, Δημαρχείο Αμυνταίου, 4ος όροφος, Γρ. Νικολαΐδη 2, Τ.Κ. 532 00, Αμύνταιο Φλώρινας Δ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23863 50165 (κ. Μπούσης Παναγιώτης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-03-2018 έως και 28-03-2018

Ν.Π.Ι.Δ. «Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά»: Πρόσληψη 124 ατόμων

Το ΝΠΙΔ «Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τα καταστήματα των περιφερειακών τομέων αυτού, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας και με παράταση για ακόμη 4 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, συνολικά εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Γεωπονικού, Τομέας Αλιάκμονα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

1ΠΕ Διοικητικών, Κεντρική Υπηρεσία, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Κεντρική Υπηρεσία, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Πληροφορικής, Κεντρική Υπηρεσία, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Κεντρική Υπηρεσία, Θεσσαλονίκη

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Κεντρική Υπηρεσία, Θεσσαλονίκη

2ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγοι), Αντλιοστάσια Τομέα Αξιού, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Μηχανικών(Ηλεκτρολόγοι), Αντλιοστάσια Τομέα Υπογείου Δικτύου, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης

1ΤΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Αντλιοστάσια Τομέα Υπογείου Δικτύου, Γιαννιτσά Πέλλας

1ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, Κεντρική Υπηρεσία, Θεσσαλονίκη

2ΔΕ Διοικητικών –Γραμματέων, Κεντρική Υπηρεσία, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Διοικητικών –Γραμματέων, Τομέας Αξιού, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης

8ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών, Αντλιοστάσια – Τομέα Αξιού, Θεσσαλονίκη

12ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών, Αντλιοστάσια Τομέα Υπογείου Δικτύου, Γιαννιτσά Πέλλας

4ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών, Αντλιοστάσια Τομέα Υπογείου Δικτύου, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

1ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών, Αντλιοστάσια Τομέα Υπογείου Δικτύου, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης

1ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Αντλιοστάσια Τομέα Υπογείου Δικτύου, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

1ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροσυγκολλητών, Αντλιοστάσια Τομέα Υπογείου Δικτύου, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

1ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροσυγκολλητών, Αντλιοστάσια Τομέα Υπογείου Δικτύου, Γιαννιτσά Πέλλας

1ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων, Τομέας Αξιού, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης

2ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων, Τομέας Αλιάκμονα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

1ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων, Τομέας Αλιάκμονα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

2ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων, Τομέας Γιαννιτσών, Γιαννιτσά Πέλλας

1ΔΕ Γεωργοτεχνίτης/Φυτικής Παραγωγής, Τομέας Αλιάκμονα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

1ΔΕ Γεωργοτεχνίτης/Φυτικής Παραγωγής, Τομέας Γιαννιτσών, Γιαννιτσά Πέλλας

2ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων, Τομέας Αξιού, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης

1ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων, Τομέας Γιαννιτσών, Γιαννιτσά Πέλλας

1ΔΕ Μηχανοτεχνίτης, Αντλιοστάσια Τομέα Υπογείου Δικτύου, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

1ΥΕ Εργατοτεχνίτης, Τομέας Αξιού, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης

2ΥΕ Εργατοτεχνίτες, Παράκτια Αντλιοστάσια Τομέα Αξιού, Θεσσαλονίκη

1ΥΕ Εργατοτεχνίτης, Τομέας Αλιάκμονα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

2ΥΕ Εργατοτεχνίτες, Τομέας Γιαννιτσών, Γιαννιτσά Πέλλας

2ΥΕ Εργατοτεχνίτες, Τομέας Υπογείου Δικτύου, Υπόγειο Δίκτυο – Αλεξάνδρειας Ημαθίας

2ΥΕ Εργατοτεχνίτες, Τομέας Υπογείου Δικτύου, Γιαννιτσά Πέλλας

1ΥΕ Τεχνίτης Οχημάτων, Τομέας Υπογείου Δικτύου, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

19ΥΕ Υδρονομέων, Τομέας Αξιού, Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης

23ΥΕ Υδρονομέων, Τομέας Αλιάκμονα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

14ΥΕ Υδρονομέων, Τομέας Γιαννιτσών, Γιαννιτσά Πέλλας

2ΥΕ Υδρονομέων, Τομέας Γιαννιτσών, Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στις εξής διευθύνσεις:

-Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43, Τ.Κ. 546 26, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κ. Σ. Μαυροπούλου),

τηλ.: 2310 543860

-Τομέας Αλιάκμονα, Αριστοτέλους 25, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, (υπόψη κ. Αθ. Μηνοπούλου), τηλ.: 23330 23578

– Τομέας Γιαννιτσών, Παύλου Μελά 17, Τ.Κ. 581 00, Γιαννιτσά Πέλλας, (υπόψη κ. Θ. Κοπαράνης), τηλ.: 23820 22730

-Τομέας Λαγκαδά, Λουτρών 59, Τ.Κ. 572 00, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, (υπόψη κ. Απ. Δρουγουσιάννη), τηλ.: 23940 22325.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στο δικτυακό τόπο του ΓΟΕΒ (www.goev-ptl.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση και για μία και μόνο κατηγορία θέσεων: ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-03-2018 έως και 27-03-2018.

«Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» Α.Ε.: Πρόσληψη 46 ατόμων

Η «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» Α.Ε. «(Δ.Ε.Η. Α.Ε.),για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για το Ορυχείο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

7ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες), Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

2ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές), Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

3ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών), Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

2ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων), Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

4ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων, Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

4ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες), Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

2ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών, Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

2ΔΕ Βοηθών Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών, Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

2 Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων, Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

8ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων, Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

6ΔΕ Βοηθών Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό, Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

2ΔΕ Χειριστών Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό, Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας

1ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Λ.Κ.Δ.Μ. Φλώρινας Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΕΗ A.E. / Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 7ο χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 – Πτολεμαΐδα Κοζάνης, (υπόψη κ. Σπανούδη Παρασκευής ή κ. Θεοχάρη Ευαγγελίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24630 52437.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-03-2018 έως και 10-04-2018

«Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» Α.Ε.: Πρόσληψη 230 ατόμων

Η «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» Α.Ε. «(Δ.Ε.Η. Α.Ε.),για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά διακοσίων τριάντα (230) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

44ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες), Λ.Κ.Δ.Μ. Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

14ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές), Λ.Κ.Δ.Μ. Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

7ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων), Λ.Κ.Δ.Μ. Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

13ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών), Λ.Κ.Δ.Μ. Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

7ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων), Λ.Κ.Δ.Μ. Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

14ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων, Λ.Κ.Δ.Μ. Κοζάνης Δ. Μακεδονίας

18ΔΕ Ηλεκτροτεχνι

Keywords
δημοσιο, προσληψεις, θεσεις, ΟΤΑ, τει, αει, element, office, σχολεια, αδα, καβαλα, αθηνα, προυπολογισμος, ΦΠΑ, συμμετοχή, κρητη, διαυγεια, system, cpu, gpu, courier, ιδρυμα, ηρακλειο, τμημα, εδρα, ηλεκτρονική, κοζανη, τηλ, european, test, bed, grant, security, adhd, earth, exchange, network, web, html5, javascript, css, issue, tracking, java, python, linux, android, sql, game, unity, std, cross, junior, http, tools, red, δραση, era, εκετα, χλμ, email, κος, mail, δεπ, σσε, μαΐου, europa, jcb, νπδδ, νπιδ, θεσσαλονικη, ΑΣΕΠ, δεη, αποτελεσματα περιφερειακων εκλογων, σταση εργασιας, παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 2012, κλειστα σχολεια, αλλαγη ωρας, αξια, εισφορα αλληλεγγυης, Καλή Χρονιά, υπουργειο δικαιοσυνης, η ημέρα της γης, θεμα εκθεσης 2012, end, 600 δις, αλλαγη ωρας 2013, sql, ημερομήνια, javascript, ηλεκτρονική, αδα, αιτηση, γνωση, εδρα, εξουσιοδοτηση, θεμα, κινητα, κινητα τηλεφωνα, νπδδ, νπιδ, πλαισιο, προγραμμα, σσε, σχολη ευελπιδων, τηλεφωνο, ωρα, css, earth, email, era, game, java, mail, office, python, test, time, αει, αιτησεις, αμυνταιο, αποζημιωση, τει, βιογραφικα, γινει, γιαννιτσα, γραφεια, δεπ, διευθυνση, δυνατοτητα, δημος, δικτυο, δικτυα, διπλωμα, εγγραφα, εγγραφη, εγγραφο, ευρω, εκετα, εκμεταλλευση, ενεργεια, ενδιαφεροντα, εντυπα, εξελιξη, εξι, εξυπηρετηση, επικοινωνια, ετη, ετων, ευελπιδων, εφαρμογες, εικοσι, υπηρεσια, υπηρεσιες, ισχυει, ιδρυμα, οικο, κες, κος, κτιρια, λεωφορος, ληξη, μαΐου, μαιος, μηνες, μηχανικος, οχηματων, παραμυθια, πανεπιστημιο αθηνων, περιβαλλον, πινακες, πληροφορικη, πλοια, υπογραφη, πτυχιο, συγκεκριμενα, συνεχεια, συντηρηση, σπιτια, σωληνες, τηλ, τμημα, τριτη, τιτλος, υλοποιηση, φυσικα, χλμ, χρονος, adhd, bed, βιολογια, browser, exchange, cross, http, element, energy, εννεα, ενωση, network, εθνικο, europa, web, fly, front, γνωσεις, gpu, grant, html5, ηλεκτρονικα, linux, issue, junior, κυριακη, μελετη, νομικου, πηγες, πληροφοριες, red, sector, system, std, tools, τριαντα, tracking, θεματα, υλικα, υλικο, unity, european
Τυχαία Θέματα