Δ. Μαρκοπούλου: Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 22/1

Την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 7μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη (1η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2018.
2) Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης

4ου Τριμήνου, έτους 2017, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», έτους 2018.
5) Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2018.
6) Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» έτους 2018.
7) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνιστικών Διαδικασιών του Ν. 4412/2016.
8) Λήψη απόφασης για ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2018.
9) Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων άνευ αξίας, για το έτος 2018.
10) Λήψη απόφασης για ορισμό μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2018.
11) Λήψη απόφασης για ορισμό μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2018.
12) Λήψη απόφασης για ορισμό μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, για το έτος 2018.
13) Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου.
14) Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το έτος 2018.
15) Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018, για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
16) Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης χώρου σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου για το έτος 2017-2018.
17) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2018 έως 31-12-2018 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα οικήματος για εγκατάσταση Νομικών Προσώπων και Λοιπών Υπηρεσιών Δήμου Μαρκοπούλου.
18) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2018 έως 31-12-2018 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 2ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη.
19) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2018 έως 31-12-2018 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη.
20) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπρασίας και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα 3ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη.
21) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, από 01-01-2018 έως 31-12-2018 και έγκριση διάθεσης πίστωσης για μίσθωμα Γραφείου Ύδρευσης, Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη.
22) Λήψη απόφασης για διαγραφή απαιτήσεων των Κ.Α. 3212.0001, 3212.0002, 3219.0013, συνολικού ύψους 5.174,62€.
23) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών / εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ. 219, παρ. 5 του Ν.4412/2016).
24) Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ. 219, παρ. 5 του Ν.4412/2016).
25) Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
26) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
27) Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
28) Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
29) Λήψη απόφασης για έγκριση κατάταξης Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε κατηγορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4479/2017.
30) Λήψη απόφασης για αντιμετώπιση κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Πόρτο Ράφτη, στην οδό Σωτήρος, έμπροσθεν του 2ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου.
31) Λήψη απόφασης για αποδοχή της από 26-11-2017 γνωμοδότησης, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων, που αφορούν στον υπολογισμό και την εξόφληση υποχρεώσεων ιδιοκτησιών, που προκύπτουν από Πράξεις Εφαρμογής.
32) Λήψη απόφασης για εκμίσθωση, μέσω ανοικτού διαγωνισμού, του ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ του Δημοτικού Κοιμητηρίου Μαρκοπούλου.
33) Λήψη απόφασης για έγκριση μετατόπισης περιπτέρου από τη θέση «Καλός Γιαλός» στο Πόρτο Ράφτη, σε παρακείμενο χώρο εκτός αιγιαλού και εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος.
34) Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου και υπευθύνου λογαριασμού του Προγράμματος Balkan Med.
35) Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το Ειδικό Συνδρομητικό Πρόγραμμα Δήμων και Κοινοτήτων, για την ανανέωση Σύμβασης πληρωμής Τελών Διοδίων, για το έτος 2018, μεταξύ Δήμου και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.
36) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 206 με κωδικό 010624 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
37) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 206 με κωδικό 010623 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
38) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ995 με κωδικό 682035 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
39) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
40) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικών Επιμελητών για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
41) Λήψη απόφασης για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης της ειδικής γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
42) Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου τριετούς ταφής, λόγω αναπηρίας και προνοιακού επιδόματος.
43) Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

The post Δ. Μαρκοπούλου: Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στις 22/1 appeared first on Aftodioikisi.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Μαρκοπούλου, Πρώτη, Δημοτικού, 221,markopoulou, proti, dimotikou, 221