ΕΕ: Πρόστιμα 261 εκατ. ευρώ στο καρτέλ συναλλάγματος (forex) τεσσάρων τραπεζών

Oi τέσσερις τράπεζες που αποφάσισαν να διευθετήσουν την υπόθεση είναι UBS, Barclays, RBS και HSBC.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ολοκληρώθηκε η έρευνα για το καρτέλ στην αγορά συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα («Forex») επιβάλλοντας πρόστιμα σε πέντε τράπεζες. Η Επιτροπή εξέδωσε

σήμερα απόφαση με την οποία επιβάλλει συνολικό πρόστιμο 261 εκατ. ευρώ στις τέσσερις τράπεζες που αποφάσισαν να διευθετήσουν την υπόθεση, δηλαδή τις UBS, Barclays, RBS και HSBC. Η Επιτροπή επέβαλε επίσης πρόστιμο 83 εκατ. ευρώ στην Credit Suisse στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας.

Η Επίτροπος Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώνουμε την έκτη μας έρευνα καρτέλ στον χρηματοπιστωτικό τομέα από το 2013 και ολοκληρώνουμε το τρίτο σκέλος της έρευνάς μας στην αγορά συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα. Οι αποφάσεις μας για το καρτέλ kai ta pr;sotima στις UBS, Barclays, RBS, HSBC και Credit Suisse στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι η Επιτροπή παραμένει δεσμευμένη να εξασφαλίσει έναν υγιή και ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό τομέα που είναι απαραίτητος για επενδύσεις και ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες διαπραγμάτευσης ξένου συναλλάγματος είναι μία από τις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές αγορές στον κόσμο. Η συμπαιγνία συμπεριφορά των πέντε τραπεζών υπονόμευσε την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα σε βάρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και των καταναλωτών».

Η έρευνα της Επιτροπής επικεντρώθηκε στις συναλλαγές των νομισμάτων των χωρών του G10, των νομισμάτων με τη μεγαλύτερη ρευστότητα και διαπραγμάτευση παγκοσμίως. Όταν οι εταιρείες ανταλλάσσουν μεγάλες ποσότητες διαφορετικών νομισμάτων, συνήθως το κάνουν μέσω ενός διαμεσολαβητή (Forex). Οι κύριοι πελάτες των διαμεσολαβητών Forex περιλαμβάνουν διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, συνταξιοδοτικά ταμεία, hedge funds, μεγάλες εταιρείες και άλλες τράπεζες.

Η έρευνα της Επιτροπής αποκάλυψε ότι ορισμένοι διαμεσολαβητές που είναι υπεύθυνοι για τις συναλλαγές συναλλάγματος των νομισμάτων G10, ενεργώντας για λογαριασμό των τραπεζών που επιβλήθηκαν πρόστιμα, αντάλλαξαν ευαίσθητες πληροφορίες και σχέδια συναλλαγών και περιστασιακά συντόνιζαν τις στρατηγικές συναλλαγών τους μέσω ενός διαδικτυακού επαγγελματικού chatroom που ονομάζεται Sterling Lads.

Αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών επέτρεψαν στους συναλλασσόμενους να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις της αγοράς για το εάν και πότε θα πουλήσουν ή θα αγοράσουν τα νομίσματα που είχαν στα χαρτοφυλάκια τους, σε αντίθεση με μια κατάσταση όπου οι έμποροι που ενεργούσαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο αναλαμβάνουν έναν εγγενή κίνδυνο στη λήψη αυτών των αποφάσεων.

Περιστασιακά, αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών επέτρεπαν επίσης στους εμπόρους να εντοπίσουν ευκαιρίες για συντονισμό, για παράδειγμα μέσω μιας πρακτικής που ονομάζεται «απόσυρση», σύμφωνα με την οποία ορισμένοι από αυτούς απέχουν προσωρινά από τις συναλλαγές για να αποφύγουν την παρέμβαση με άλλον έμπορο.

Πρόστιμα

Τα πρόστιμα καθορίστηκαν με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής του 2006 για τα πρόστιμα (βλ. επίσης MEMO). Κατά τον καθορισμό των προστίμων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη, ειδικότερα, την αξία πωλήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ») που πέτυχαν οι συμμετέχοντες στη σύμπραξη για τα εν λόγω προϊόντα, τη σοβαρή φύση της παράβασης, τη γεωγραφική της έκταση και τη διάρκειά της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση περί επιείκειας της Επιτροπής του 2006, η UBS έλαβε πλήρη ασυλία για την αποκάλυψη της ύπαρξης των καρτέλ, αποφεύγοντας έτσι ένα συνολικό πρόστιμο περίπου. 94 εκατ. ευρώ. Η Barclays, η RBS, η HSBC επωφελήθηκαν από μειώσεις στα πρόστιμά τους για συνεργασία με την έρευνα της Επιτροπής. Οι μειώσεις αντικατοπτρίζουν το χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας τους και τον βαθμό στον οποίο τα στοιχεία που παρείχαν βοήθησαν την Επιτροπή να αποδείξει την ύπαρξη της σύμπραξης στην οποία συμμετείχαν.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για το διακανονισμό του 2008, η Επιτροπή εφάρμοσε μείωση 10% στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις Barclays, HSBC, RBS και UBS, λόγω της αναγνώρισης της συμμετοχής τους στη σύμπραξη και της ευθύνης τους ως προς αυτό.

Δεδομένου ότι η Credit Suisse δεν συνεργάστηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών επιείκειας ή διακανονισμού, δεν επωφελήθηκε από τυχόν μειώσεις που χορηγήθηκαν εντός αυτών των πλαισίων. Ωστόσο, η Επιτροπή χορήγησε συνολική μείωση 4% για να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Credit Suisse δεν φέρει ευθύνη για όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Keywords
Τυχαία Θέματα