Υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 01.01.2019Με μια νέα τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ

ΟIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις.» ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι από 01.01.2019 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που προβλέπεται στα άρθρα 38 του ν. 3863/2010 και 11 του ν. 3865/2010 υπολογίζεται στο ποσό της κύριας σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ειδικώς οριζόμενες διατάξεις.

Οι διαφορές που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό της ΕΑΣ και της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά που παρακρατούνταν έως 31.12.2018 καλύπτονται από τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και αποδίδονται από τον ΕΦΚΑ στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.ΚΑ.ΓΕ.) και στον ΕΟΠΥΥ, αντίστοιχα, έως την πλήρη απόσβεσή τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο...

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ο τρόπος παρακράτησης και απόδοσης των ποσών της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων σύμφωνα με το ν. 4387/2016 (Α' 85).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο...

1. Από 1.1.2019 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που προβλέπεται στα άρθρα 38 του ν. 3863/2010 (Α' 115) και 11 του ν. 3865/2010 (Α' 120) υπολογίζεται στο ποσό της κύριας σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 6 παρ. 1 περ. γ' και 94 παρ. 2 του ν. 4387/2016 (Α' 85).

2. Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των ποσών της εισφοράς της παρ. 1 και της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά που παρακρατούνταν έως 31.12.2018 καλύπτονται από τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και αποδίδονται από τον ΕΦΚΑ στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και στον ΕΟΠΥΥ, αντίστοιχα, έως την πλήρη απόσβεσή τους.

Keywords
Τυχαία Θέματα