Ηλεκτρονική τιμολόγηση δημοσίων συμβάσεων - Διαβούλευση έργων: Ένταξη Δημόσιων Φορέων και παρόχων υπηρεσιών τιμολόγησης στο δίκτυο τιμολόγησης

Αλλαγές στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων - Αναδιοργάνωση της ΓΓΠΣΔΔ ως Παρόχου υπηρεσιών λήψης ηλεκτρονικών τιμολογίων για όλους τους φορείς του Δημοσίου μέσω του δικτύου PEPPOL και διαβίβασης στις αναθέτουσες αρχές
Keywords
Αναζητήσεις
rss
Τυχαία Θέματα