Φοροαπόψεις: Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και οικονομικών θεμάτων (19/07/2018)Η επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
www.artion.gr

→ Κατάσχεση στα χέρια τρίτου από το Δημόσιο, χρόνος επιβολής και συμψηφισμός ανταπαίτησης από τον τρίτο


Με την μέθοδο της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών από το Δημόσιο να είναι ένα σημαντικό εισπρακτικό μέσο για τον προϋπολογισμό, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι τραπεζικοί λογαριασμοί παρουσιάζονται κενοί ή ανεπαρκείς για να καλύψουν την απαίτηση. Παράλληλα, είναι πιθανό ο οφειλέτης του Δημοσίου να έχει να λαμβάνει από κάποιον τρίτο κάποιο ποσό (π.χ. ενοίκιο,
προμήθεια ή άλλη πίστωση).

Στην περίπτωση αυτή, για να εξασφαλίσει το Δημόσιο ότι η απαίτηση αυτή θα καταλήξει στα δικά του χέρια πραγματοποιεί κατάσχεση αλλά στα χέρια του εν λόγω Τρίτου. Το Δημόσιο επιδίδει το κατασχετήριο στον τρίτο στο οποίο περιγράφεται ο εκτελεστός τίτλος και η απαίτηση βάσει της οποίας γίνεται η κατάσχεση, το ποσό καθώς και η επιταγή να μην καταβάλλει σε εκείνον κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση (ο οφειλέτης του Δημοσίου). Το έγγραφο που προορίζεται για εκείνον κατά του οποίου γίνεται η κατάσχεση πρέπει να του επιδοθεί το αργότερο μέσα σε οκτώ μέρες αφότου γίνει η επίδοση στον τρίτο, αλλιώς η κατάσχεση είναι άκυρη (η ακυρότητα αποδεικνύεται δικαστικά μέσω ανακοπής). Κρίσιμος χρόνος για να θεωρηθεί ότι έχει επιβληθεί η κατάσχεση είναι η ημερομηνία επίδοσης της κατάσχεσης.
Παράδειγμα:Ο Α οφείλει στο Δημόσιο 50.000 ευρώ. Ο Γ μισθώνει από τον Α ένα κατάστημα. Επιδίδεται στον Γ κατάσχεση στα χέρια του ως τρίτος. Από την ημερομηνία της επίδοσης, ο Γ δεν μπορεί να αποδώσει στον Α μίσθωμα το οποίο οφείλεται να καταβληθεί σε ημερομηνία ίση ή μεταγενέστερη της επίδοσης. Οφειλόμενα μισθώματα προηγούμενων μηνών τα οποία ήταν ήδη ληξιπρόθεσμα μπορούν να αποδοθούν στον Α.

Τι γίνεται όμως όταν υπάρχει ανταπαίτηση εκ μέρους του τρίτου έναντι του οφειλέτη του Δημοσίου; Υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού της ανταπαίτησης και απόδοσης στο Δημόσιο του όποιου ενδεχόμενου υπολοίπου;
Ο νόμος αποκλείει τον συμψηφισμό, όχι όμως καθολικά αλλά στο μέτρο που πρόκειται για μεταγενέστερη απαίτηση σε σχέση με τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης. Κρίσιμο χρονικό σημείο είναι ο χρόνος επίδοσης του κατασχετηρίου στον τρίτο. Προγενέστερη της επίδοσης ανταπαίτηση συμψηφίζεται. Προσοχή: ο τρίτος δεν δικαιούται να προτείνει προς συμψηφισμό της κατασχεθείσας απαίτησης τη μέλλουσα ή υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία ανταπαίτησή του κατά το χρόνο της κοινοποίησης προς αυτόν του κατασχετηρίου. Με λίγα λόγια μπορεί να συμψηφιστεί ανταπαίτηση η οποία έχει ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμη ή δεν εξαρτάται από κάποιο ενδεχόμενο μελλοντικό γεγονός.

Παράδειγμα:
Ο Γ παρέχει υπηρεσίες διαφήμισης και εξασφαλίζει πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και πωλήσεις του Α σε τελικούς καταναλωτές. Ως αμοιβή ο Γ κρατά μια προμήθεια από τις πωλήσεις του Α. Για τις πωλήσεις του μηνός Ιουνίου εκδόθηκε τιμολόγιο άμεσα πληρωτέα στις 10 Ιουλίου και στις 15 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η απόδοση των πωλήσεων του Α αφαιρεθέντων των παρακρατήσεων. Στις 12 Ιουλίου επιδίδεται κατάσχεση εκ μέρους του Δημοσίου σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Γ θα κάνει κανονικά τον συμψηφισμό καθώς είχε ήδη τιμολογηθεί και είχε καταστεί απαιτητή η προμήθεια πριν την επίδοση.

→ Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος χωρίς αμοιβές

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων σύμβουλος μιας Ανώνυμης Εταιρείας ο οποίος δεν αμείβεται για τις υπηρεσίες που προσφέρει (άμισθος) δεν αποκτά από μόνη την ιδιότητά του ασφαλιστική υποχρέωση. Αν σε περίπτωση ελέγχου προκύψει κάποιας μορφής ενασχόλησή του στα πλαίσια εργασιακής σχέσης, τότε είναι στην κρίση των ελεγκτών να κρίνουν αν είναι ασφαλιστέα ή όχι. Τα απλά μέλη Δ.Σ. που είναι άμισθα και ταυτόχρονα κατέχουν ποσοστό μετοχών 3%)

Ο μέτοχος ΑΕ και μέλος ΔΣ με ποσοστό μετοχών >3% καταβάλλει εισφορές βάσει του Καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του προηγούμενου έτους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) στα μερίσματα.
Για την αμοιβή που λαμβάνει το ίδιο μέλος του ΔΣ για την απασχόληση-συμμετοχή του στο ΔΣ θα καταβληθούν εισφορές βάσει των αποδοχών αυτών (εγκύκλιο 4/2017 ΕΦΚΑ) με υποβολή ΑΠΔ και συνολικό ασφάλιστρο 34,10% (ασφαλιστικές 12,72%, εργοδοτικές 21,38%).
Άρα με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. και για τις αμοιβές αυτές θα υπολογιστούν οι εισφορές του ως μισθωτός σύμφωνα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο 4/2017 του ΕΦΚΑ, ενώ για τα εισοδήματα από μερίσματα θα υπολογιστούν εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας (όλες οι εισφορές βαρύνουν τον ίδιο).
Το ανώτατο όριο μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται σε 5.860,80 ευρώ και ισχύει για εισοδήματα από 1-1-2017.
Εάν είναι το ίδιο πρόσωπο παράλληλα μέλος Δ.Σ. και σε άλλες εταιρείες (πολλαπλή μισθωτή απασχόληση ή σχέση έμμισθης εντολής) τότε δεν αποδίδονται επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές για τις αμοιβές που λαμβάνει όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου. Ο εκάστοτε εργοδότης (Α.Ε. που δίνει αμοιβές στα μέλη Δ.Σ.) συνεχίζει να οφείλει τις εργοδοτικές εισφορές (21,38%) επί των αμοιβών ακόμη και αν έχουν ξεπεραστεί τα 5.860,80 ευρώ. Τονίζεται εδώ πως οι ασφαλιστικές εισφορές επί αμοιβών μελών Δ.Σ. επιμερίζονται σαν να ήταν μισθωτική η σχέση ακόμη και αν δεν είναι.
→ Αγορά ακινήτου εκ μέρους Α.Ε. με πωλητή μέτοχο ή άλλο ιδιώτη. Είναι νόμιμη αλλά απαγορεύεται η καταβολή τοις μετρητοίς.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1216/2014 αναφορικά με την έκπτωση δαπανών επιχειρήσεων, ορίζεται ότι: «… … δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής, στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων, κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του N.4172/2013 και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

Συνεπώς, είναι νόμιμη η αγορά ακινήτου μετόχου Α.Ε. ή άλλου ιδιώτη, αρκεί το τίμημα που ξεπερνά τα 500 ευρώ να καταβάλλεται τραπεζικά.

Συνήθη Ερωτήματα

Έως πότε μπορεί να αιτηθεί εταιρεία την οφειλόμενη επιστροφή πιστωτικού φόρου;
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Ν.4174/2013, ορίζεται ότι η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα παραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου (5 έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης). Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικά για αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ από υποκειμένους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων οπότε η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι οκτώ (8) μήνες.

Keywords
Τυχαία Θέματα