Κατάργηση ορίου ηλικίας σε αγγελίες πρόσληψης προσωπικού με απόφαση του ΣτΠ

Με τον τρόπο αυτό, αποκλείονται αυτοδικαίως υποψήφιοι μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας, χωρίς να είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο η ηλικία τους συνιστά ουσιαστική και καθοριστική προϋπόθεση για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ενημέρωσε την εταιρεία ότι σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, η ανωτέρω πρακτική αποτελεί παραβίαση της αρχής της ίσης µμεταχείρισης λόγω ηλικίας.

Ζήτησε δε, την αλλαγή τη πολιτικής προσλήψεων της εταιρείας, προκειµένου αυτή

να εναρμονιστεί µε το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας κατά των διακρίσεων.

Η εταιρεία συµµορφώθηκε πλήρως στις συστάσεις του Συνηγόρου, εξαλείφοντας το κριτήριο της ηλικίας από όλες τις αγγελίες της.

Ο Συνήγορος ως εθνικός φορέας αρμόδιος για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την καταπολέμηση των διακρίσεων, έχει αναλάβει πρωτοβουλία σειράς σχετικών παρεμβάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αρχή θέτει ως προτεραιότητα την ευαισθητοποίηση των εργοδοτικών επιχειρήσεων και επιδιώκει τη συνεργασία µαζί τους, στοχεύοντας στην καταπολέµηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων και στην εµπέδωση της αξίας της ίσης µεταχείρισης στην απασχόληση και την εργασία, ανεξαρτήτως επιµέρους χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων, όπως η ηλικία.

Keywords
Τυχαία Θέματα