Τέλος τα «θολά» σημεία στα αυτοκίνητα εισαγωγής - Έρχεται «big brother» στα μεταχειρισμένα

Δημιουργείται για πρώτη φορά Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες, γεγονός που κάνει πιο «καθαρή» την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου εισαγωγής. Πλέον, θα πρέπει κατά την εισαγωγή των αυτοκινήτων να δηλώνεται ο αριθμός πλαισίου των αυτοκινήτων, ο αριθμός κινητήρα κ.α.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες. 2. Η

παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) και ελαφρά φορτηγά

Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης, δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης μεταχειρισμένων οχημάτων (ΗΣΚαΒεΤΕ), που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Κατηγορίες χρηστών

1. Για τη διαχείριση, λειτουργία και χρήση του ΗΣΚαΒεΤΕ, δημιουργούνται οι ακόλουθες κατηγορίες χρηστών: α) Διαχειριστής συστήματος, με αρμοδιότητα να μεριμνά για την ορθή λειτουργία του ΗΣΚαΒεΤΕ, ενδεχόμενες τροποποιήσεις, βελτιώσεις, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και γενικότερα τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του, ορίζεται η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. β) Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης, με δικαίωμα και ευθύνη καταχώρισης των στοιχείων που περιέχει η Βεβαίωση και της έκδοσης αυτής. γ) Αιτών, με δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων που περιέχει η αίτηση. δ) Απλός χρήστης, για τον ΣΕΑΑΔ με δικαίωμα δημιουργίας Φορέων Έκδοσης Βεβαίωσης, διαχείρισης και μεταβολών των στοιχείων αυτών.

ε) Απλός χρήστης, για εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Τεχνολογίας Οχημάτων, Εποπτείας και Ελέγχου και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με δικαίωμα ανάγνωσης στοιχείων Διανομέων, βεβαιώσεων και αναφορών. στ) Απλός χρήστης, για τους Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου (ΣΕΕΥΜΕ) με δικαίωμα ανάγνωσης των αναφορών. ζ) Απλός χρήστης, για τα τελωνεία της χώρας, με δικαίωμα λήψης βεβαιώσεων και διαδικασίας επαλήθευσης. η) Απλός χρήστης, για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, με δικαίωμα λήψης βεβαιώσεων και διαδικασίας επαλήθευσης. 2. Τα καταχωρισμένα στοιχεία τηρούνται στο ΗΣΚαΒεΤΕ επ’ αόριστον και δεν διαγράφονται.

Εγγραφή και πιστοποίηση των χρηστών στο ΗΣΚαΒεΤΕ

1. Η πρόσβαση του Αιτούντος στο ΗΣΚαΒεΤΕ γίνεται εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης του TAXISnet. 2. Για την πιστοποίησή τους στο ΗΣΚαΒεΤΕ, οι Διανομείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο ΣΕΑΑΔ υπεύθυνη δήλωση που περιέχει: α) επωνυμία, ΑΦΜ και τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, β) κατασκευαστικό Οίκο που αντιπροσωπεύει, γ) ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της εταιρείας με δικαίωμα υπογραφής για την έκδοση της Βεβαίωσης και δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπροσώπου του στην οποία θα προωθούνται οι αιτήσεις. 3. Μετά την πιστοποίηση των Διανομέων, ο ΣΕΑΑΔ αποστέλλει ηλεκτρονικά στους εκπροσώπους των Διανομέων τους κωδικούς πρόσβασης στο ΗΣΚαΒεΤΕ. 4. Οι Διανομείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον ΣΕΑΑΔ κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία με τα οποία έχουν πιστοποιηθεί.

Φόρμα Δημιουργίας/ Επαλήθευσης Βεβαίωσης από Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης θα περιλαμβάνει: • αριθμός αίτησης • ημερομηνία αίτησης • μάρκα • αριθμός πλαισίου
• μοντέλο • τύπος • παραλλαγή • έκδοση • έτος πρώτης κυκλοφορίας • κωδικός κινητήρα • κυβισμός • χρωματισμός • κατηγορία οχήματος • εξτρά εξοπλισμός • αντιρρυπαντική τεχνολογία • εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα • ανακλήσεις που έχουν γίνει • ανακλήσεις που εκκρεμούν • πληροφορίες οδομέτρου • επιλογή «Έκδοση/ Επαλήθευση Βεβαίωσης». η) Φόρμα Παρακολούθησης Αίτησης από Υπηρεσία: • αριθμός αίτησης • ημερομηνία αίτησης • κατάσταση αίτησης • αριθμός Βεβαίωσης • ημερομηνία έκδοσης Βεβαίωσης • επιλογή «Διαδικασία Επαλήθευσης» • αιτιολογία αίτησης διαδικασίας επαλήθευσης • επιλογή «Λήψη Βεβαίωσης».

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Keywords
Τυχαία Θέματα