Η νέα ΠΝΠ για τον Κορονοϊο: Πως θα γίνει η αναστολή συμβάσεων εργασίας, η αίτηση και τα 800 ευρώ

Σε ποιους ανέργους θα δοθεί παράταση κατά δύο μήνες του επιδόματος ανεργίας. Πως θα λειτουργήσει το προσωπικό ασφαλείας στις επιχειρήσεις. Δυνατότητα του εργοδότη που έχει πληγεί να μεταφέρει προσωπικό σε άλλη επιχείρηση του ομίλου. Άκυρες οι απολύσεις που θα γίνουν από τις 18 Μαρτίου Αναστολή απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας 

Την δυνατότητα των επιχειρήσεων να προβούν σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας από σήμερα και μέχρι ένα μήνα και τους δικαιούχους των 800

ευρώ περιλαμβάνει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σήμερα. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να ορίζουν προσωπικό ασφαλείας αλλά και να μεταφέρουν προσωπικό σε άλλη επιχείρηση του ομίλου εφόσον έχουν πληγεί.

Επίσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παράταση για δύο μήνες του επιδόματος ανεργίας και του βοηθήματος των αυτοαπασχολούμενων, τους όρους που ένας εργοδότης ορίζει προσωπικό ασφαλείας αλλά και μεταφορά προσωπικού σε μία άλλη επιχείρηση του ομίλου, καθώς και ότι οι απολύσεις που θα γίνουν από τις 18 Μαρτίου και μετά είναι άκυρες για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Στήριξη των ανέργων

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ.Ο.Α.Ε.Ε., τ.Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τέως ΕΤΑΑ (τ.Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ.Τομέας ΤΣΑΥ, τ.Τομέας Ασφάλισης Νομικών) για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου έτους 2020, παρατείνεται για δύο μήνες. Ωστόσο αναφέρεται ότι με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παραταθεί η διάρκεια των επιδομάτων που λήγουν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

Μέτρα για στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα προβλέπονται αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της εν λόγω ΠΝΠ και προκειμένου να προσαρμοστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων στη μείωση της δραστηριότητάς τους, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο εβδομάδες με περίοδο αναφοράς το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
β) Ο τρόπος αυτός οργάνωσης εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζόμενων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου Ομίλου

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και προκειμένου να προσαρμοστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων, ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τα οριζόμενα Κ.Α.Δ. από το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση σε επιχείρηση εντός του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

Οι επιχειρήσεις του ομίλου υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζόμενων που απασχολούσαν πριν τη μεταφορά.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για τη δήλωση μεταβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται.

Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα μήνα από την δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή από σήμερα, 21 Μαρτίου με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου λόγω ΚΑΔ είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Παράλληλα δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη.

Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου από τον εργοδότη λόγω ΚΑΔ.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι - εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή όλων αυτών.

Ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων εργασίας

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Ως έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18-03-2020, ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου στήριξης των εργαζομένων.

Αναστολή απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού, αναστέλλεται για όσο χρόνο απαιτείται η ισχύς της §2 του άρθρου 1 του ν. 4325/2015. Έτσι καταργείται λόγω κορωνοϊού η ρύθμιση που ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται πολιτική επιστράτευση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης απεργίας ή ανάλογης μορφής κινητοποιήσεις ελεύθερων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων, πριν ή μετά την κήρυξή τους.

Ιατροί εργασίας

Για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του Κορωνοϊού COVID-19 και την ανάσχεση της μετάδοσής του και ιδίως για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας, καθώς και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, με άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατρούς θεσπίζονται τα εξής :
- Οι ιατροί εργασίας μπορούν να ασκούν καθήκοντα εργασίας σε όλες τις περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.
- Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης
- Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν:
α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας
β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της Ιατρικής της Εργασίας, και έχουν ασκήσει, για πρώτη φορά, καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις μέχρι και την 15.05.2009
γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη μέχρι και την 15.05.2009.

Παράταση συμβάσεων

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1.3.2020 για τις ανάγκες καθαριότητας και φύλαξης των κτιρίων αποκλειστικά του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας μέχρι 31/12/2020. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

Με σκοπό την εφαρμογή των κατεπειγόντων μέτρων εξαιτίας των αρνητικών συνεπειών του COVID-19 και τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών των μέτρων που λαμβάνει στο πλαίσιο νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και διατάξεων το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ ανά σύμβαση, με απευθείας ανάθεση, ένεκα του επείγοντος χαρακτήρα, για την επέκταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία και εγκατάσταση ηλεκτρονικών εφαρμογών και νέων εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τη δημιουργία νέων πλατφορμών για ενίσχυση εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με διασφάλιση της διαλειτουργικότητας αυτών με τα πληροφοριακά συστήματα των ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ, την προμήθεια εφαρμογών και υπηρεσιών για την ασφαλή διαχείριση της πληροφορίας και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, την εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών ροών πληροφορίας καθώς και τη διαχείρισή τους, τη δημιουργία Portal για την υγεία και ασφάλεια και για την ενημέρωση εν γένει των εργαζομένων και εργοδοτών στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων μέτρων, τη δημιουργία 5ψήφιου αριθμού για πληροφόρηση εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων, την προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των διαχειριστών υπάλληλων των νέων εφαρμογών και την ενίσχυση του ΣΕΠΕ στον τομέα ελέγχου της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ

Ενεργές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δυνητικούς δικαιούχους με καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων έως την 31/3/2020, παρατείνονται ως προς την ως άνω προθεσμία κατά 3 μήνες, ήτοι έως την 30/6/2020.
Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που λήγει έως την 31/3/2020 παρατείνεται για τουλάχιστον 3 επιπλέον μήνες, ήτοι έως την 30/6/2020. Για την ενεργοποίηση της παράτασης αυτής οι αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβαίνουν σε ανάλογες τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων και των αποφάσεων ένταξης των πράξεων ως προς το χρονοδιάγραμμα λήξης του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου.

«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» στο Επίδομα Στέγασης

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από σήμερα οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», μετά από την απένταξή τους από το πρόγραμμα αυτό, δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης. Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης που δικαιούνται οι ωφελούμενοι είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που ελάμβαναν από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».

όλη η ΠΝΠ εδω

Keywords
νέα, αιτηση, γινει, ευρω, εν λόγω, επιταξη, εταα, τσμεδε, τσαυ, επιδοματα, ρητά, οφειλή, ηλεκτρονική, επιστρατευση, απεργια, ισχύ, οαεδ, σεπε, ήτοι, επιδομα, υφίσταται, σταση εργασιας, μετρο, απεργια οσε, απεργια μετρο, απεργιες σημερα, απεργια 1 μαρτιου, απεργια 2 μαρτιου, απεργια 3 μαρτιου, απεργια 4 μαρτιου, απεργια 8 μαρτιου, απεργια 9 μαρτιου, απεργια 10 μαρτιου, απεργια 17 μαρτιου, παραταση φορολογικων δηλωσεων, απολυσεις στο δημοσιο, εκτακτη εισφορα, μειωση μισθων, ογα επιδοματα, ήτοι, ημερομήνια, υπουργειο εργασιας, ρητά, ηλεκτρονική, αδεια, εργασια, εταα, πλαισιο, προγραμμα, σεπε, τσμεδε, τσαυ, υγεια, υπουργειο οικονομικων, υπευθυνη δηλωση, αγορα, αγορα εργασιας, αποζημιωση, εβδομαδες, γινεται, διαστημα, διευθυνση, δυνατοτητα, δημοσιο, δηλωση, διοικηση, δοθει, ελλειψη, εβδομαδα, ενημερωση, εν λόγω, εξι, επτα, ετη, ιδιο, υπηρεσιες, υφίσταται, ισχυς, κρατικο, λειτουργια, ληψη, ληξη, μηνες, μειωση, περιβαλλον, ρυθμιση, τεως, ισχύ, φυσικο, φορα, οφειλή, ασφαλεια, εφαρμογη, ηλεκτρονικα, υπουργειο, θεσεις, υγειας
Τυχαία Θέματα