5 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

5 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης ή ανανέωσης εφόσον παραταθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου.

1 ΠΕ Αρχαιολόγος Καταδυόμενος με εξειδίκευση στις ενάλιες αρχαιότητες
1 ΠΕ Καταδυόμενος Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στις ενάλιες αρχαιότητες
1 ΤΕ Λογιστικού με εξειδίκευση στην οικονομική

διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.
2 ΔΕ Καταδυόμενοι Εργατοτεχνίτες με εξειδίκευση στις ενάλιες αρχαιότητες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ερεχθείου 59 & Αρεοπαγίτου, Αθήνα 11742, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων υπόψιν κας Σ.Σιδέρη και κ. Α.Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 210- 9235105), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 9.30 έως 13.30), (από 10-8-2018 έως 17-8-2018 ).

η προκηρυξη εδω

Keywords
Τυχαία Θέματα