Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας προσλαμβάνει 129 φύλακες


Με 129 φύλακες θα καλύψει τις πρόσκαιρες ανάγκες του το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Το Μουσείο θέλει να εντάξει στο δυναμικό του με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 124 ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πέντε νυχτοφύλακες αρχαιοτήτων ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες: Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω

σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αντίστοιχης ειδικότητας. Παράλληλα, απαιτείτια μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

ΔΕ Νυχτοφύλακες: Για τις θέσεις αυτές απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο τηλέφωνο: 213- 2144820.

Keywords
Τυχαία Θέματα