Συστήματα Sunlight: Πού θα πάνε τα 50 εκατ. του Ομολογιακού

Σε αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού θα κατευθυνθεί το μεγαλύτερο μέρος από τα 50 εκατ. ευρώ που φιλοδοξεί να αντλήσει η Συστήματα Sunlight μέσω του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδίδει.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο θα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

Α) Ποσό ύψους έως € 27.000.000 θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2017.

Β) Ποσό ύψους έως € 3.000.000 θα διατεθεί για την περαιτέρω

ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της εταιρείας σε συγκεκριμένα τμήματα (segments) αγορών, με την ίδρυση στο εξωτερικό, δύο (2) θυγατρικών εταιρειών για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι εν λόγω εταιρείες θα αφορούν σε συναρμολόγηση μπαταριών, υποστήριξη μεταπώλησης (after sales), συλλογή συσσωρευτών κλπ, η χρηματοδότηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού τους κεφαλαίου ως ακολούθως:

Σύμφωνα με το ενημερωτικό η εταιρεία, μέχρι την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει αναλάβει καμία ισχυρή δέσμευση για την επιλογή των χωρών στις οποίες θα ιδρύσει τις εν λόγω εταιρείες.

Γ) Ποσό ύψους έως € 7.000.000 θα διατεθεί για επενδύσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο τη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη διεύρυνση της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων και εν γένει την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού που κυρίως δραστηριοποιείται, ως κάτωθι:

Δ) Ποσό ύψους έως € 8.000.000 θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, οι οποίες προέρχονται από τη δραστηριότητα της εταιρείας. Η χρήση των αντλούμενων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα εντός της χρήσης 2017 και τυχόν υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη πενταετή διάρκεια του Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Ε) Ποσό ύψους € 5.000.000 θα διατεθεί, στο β΄ εξάμηνο του 2017, για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας SUNLIGHT RECYCLING A.E., με σκοπό τη μερική μείωση του δανεισμού της, τη βελτίωση των δεικτών μόχλευσης και τη σταδιακή ενίσχυση της κερδοφορίας της.

Keywords
Τυχαία Θέματα