Ο νόμος για τον ΕΝΦΙΑ και η εφαρμογή του από το Taxisnet

Τα προβλήματα σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), που αντικατέστησε τις άλλες ονομασίες ΦΑΠ, ΦΜΑΠ, ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ και άλλων νόμων για τα ακίνητα ων ουκ έστιν αριθμός, είναι δύο:

Α) Η υπερφορολόγηση των ακινήτων, ουσιαστικά δήμευση, χωρίς γνώση της φοροδοτικής ικανότητας της αγοράς, αλλά «νόμιμη» αφού ο N. 4223/31.12.2013 ψηφίστηκε από τη Βουλή

των Ελλήνων, εννοείται χωρίς να διαβαστεί και με αλλαγές που έγιναν μόνο με «λαϊκίστικα» κριτήρια.

Β) Δεύτερο και σπουδαιότερο ίσως πρόβλημα είναι ότι τα ηλεκτρονικά προγράμματα του Taxisnet δεν σχεδιάστηκαν σωστά, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το αναμενόμενο φαινόμενο:

Το Taxis παραβιάζει τον νόμο!

Πολύ περισσότερο από τον κάθε πολίτη χωριστά. Οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν παραβίασαν τον νόμο έστω κι αν είναι σκληρός για τους ίδιους και για την αποταμίευση τόσο των ιδίων όσο και των γονέων τους. Δήλωσαν τα ακίνητά τους στο Ε9 σωστά - εκτός από ανθρώπινα λάθη που συνήθως γίνονται σε δυσδιάκριτες περιπτώσεις.

Κομπλεξικοί εισηγητές, άσχετοι νομοθέτες, χείριστοι εκτελεστές. Να το αποτέλεσμα: αντί δίκαιων φόρων για το κράτος δημιουργήσατε θέμα για τα ΜΜΕ.

Διαβάστε μερικές κρατικές, υπουργικές, δημόσιες παραβιάσεις του νόμου:

■ Πρώτη παραβίαση: Η γνωστή σε όλους (γιατί πουλάει) υπερεκτίμηση μερικών αγροτικών εκτάσεων που είναι εκτός αντικειμενικών αξιών. Λάθος που προφανώς δεν έγινε με δόλο αλλά λόγω βαριάς αμέλειας, δεδομένου ότι ακόμα και ο πιο βλάκας θα μπορούσε εύκολα να προβλέψει τι πρόκειται να συμβεί: καμία είσπραξη για τα κρατικά ταμεία, γελοιοποίηση των υπηρεσιών από τα ΜΜΕ, κλονισμός της εμπιστοσύνης των πολιτών, που πλέον αμφιβάλλουν ακόμη και για τα απολύτως σωστά ή προφανή. Τελική κατάληξη από την απώλεια της αξιοπιστίας. Οι λογιστές καλούνται από τους φορολογούμενους να ελέγξουν σχολαστικά όλες τις «Πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/13», ακόμα και τα εύκολα, τα δηλωθέντα, ακόμα και τις προσθέσεις ή τις υπόλοιπες μαθηματικές πράξεις του αναξιόπιστου κρατικού Η/Υ.

■ Δεύτερη παραβίαση: Αναφέρει το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4223/31.12.13:

Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία:

α) Υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα πολεοδομικό σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της γενικής κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 30%. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 60%.

β) Εχει διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδέσμευση από απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της διοίκησης για την ως άνω αποδέσμευση.

γ) Εχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση μετά από ένα έτος από το έτος έκδοσης της παραπάνω απόφασης.

Οι παραπάνω απαλλαγές ή μειώσεις από τον ΕΝΦΙΑ λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλήρους αποζημίωσης σχετικά με τα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

Επίσης, στο άρ. 5 παρ. 2 αναφέρεται:

Στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού σύμφωνα με την παράγραφο Β. 2 του παρόντος. Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών των επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Σε εκτέλεση των ως άνω απαλλαγών, το ηλεκτρονικό Ε9 εμπλουτίστηκε, πλην των άλλων, με τα κάτωθι:

■ Στήλη 32: Προστίθενται οι κατηγορίες:

ΚΩΔ 1: Ακίνητο με ολική απαγόρευση χρήσης.
ΚΩΔ 2: Ακίνητο εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού με μερική απαγόρευση χρήσης.
ΚΩΔ 3: Κτίσμα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού με μερική απαγόρευση χρήσης.
ΚΩΔ 4: Ακίνητο για το οποίο έχει διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδέσμευσή του και δεν έχει εκδοθεί η σχετική πράξη της διοίκησης.
ΚΩΔ 5: Εχει οριστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με οριστική διοικητική πράξη αποζημίωση, για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και έχει παρέλθει ένα έτος από την έκδοσή της χωρίς να καταβληθεί η αποζημίωση.
ΚΩΔ 6: Χαρακτηρισμένο κτίριο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
ΚΩΔ 7: Χαρακτηρισμένο κτίριο ως έργο τέχνης.
ΚΩΔ 8: Νέο κτίσμα.

■ Στήλη 15-19: Προστίθενται οι κατηγορίες:

ΚΩΔ 4: Δικαίωμα επιφανείας.
ΚΩΔ 5: Πλήρης κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με αυτοσύμβαση.
ΚΩΔ 6: Ψιλή κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με αυτοσύμβαση.
ΚΩΔ 7: Επικαρπία από προσύμφωνο αγοράς με αυτοσύμβαση.
ΚΩΔ 8: Δικαίωμα ακινήτου το οποίο έχει παραληφθεί πριν τη σύνταξη του οριστικού παραχωρητηρίου από το Δημόσιο ή τον ΟΕΚ ή ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ.
ΚΩΔ 9: Νομή επίδικου ακινήτου.
ΚΩΔ 10: Δικαίωμα εργολάβου (εργολαβικό αντάλλαγμα) σε ακίνητο εφόσον έχουν παρέλθει 4 έτη από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή το ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον εργολάβο πριν την παρέλευση των τεσσάρων ετών.
ΚΩΔ 11: Κατοχή ακινήτου που ανήκει σε φορέα της γενικής κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα.
ΚΩΔ 12: Κατοχή ακινήτου, πλην του Δημοσίου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και στην Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. με τη συναίνεση των εταιρειών αυτών.
ΚΩΔ 13: Δεσμευμένο ακίνητο από ΟΤΑ για το οποίο εκκρεμεί αποζημίωση.

Λαβύρινθος, δηλαδή, με πολλαπλές και αντιφατικές ερμηνείες και υποδείξεις που ποικίλλουν ανάλογα με τον υπάλληλο, τη ΔΟΥ και την εγκύκλιο.

Παρά τον εμπλουτισμό του ηλεκτρονικού Ε9 με όλες αυτές τις κατηγορίες, προφανώς για να υπολογιστούν οι απαλλαγές και παρότι οι φορολογούμενοι υπέστησαν την ταλαιπωρία αλλαγής του Ε9 για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο δαίμων του φορομπηχτικού σύγχρονου τυπογραφείου δεν τις έλαβε υπ’ όψιν του προφανώς γιατί δεν σχεδιάστηκε σωστά. Το αιώνιο πρόβλημα: όλα στο πόδι! Και από ανθρώπους που δεν έχουν εργαστεί στην πραγματική οικονομία: μόνο θεωρία και φανφαρονισμός!

Σαν τη δεύτερη μπορούμε να μιλήσουμε για τρίτη και επόμενες παραβάσεις του νόμου εκ μέρους των φορολογικών αρχών. Και βέβαια το ερώτημα αναφύεται μόνο του: για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής, πραγματικής και μη, έχουν ψηφιστεί διάφοροι δρακόντειοι νόμοι των οποίων η ποσότητα μας μπερδεύει. Ξεχωρίζουμε το ποιος απ’ όλους ισχύει με την εξής λογική: ποιος είναι ο χειρότερος για τον φορολογούμενο; Αυτός ισχύει!

Πρέπει κάποτε να ψηφιστεί και ένας νόμος για τη φορομπηχτική ο οποίος θα αποκαλείται: Φορομπηχτικό Ποινολόγιο! Ή ποινολόγιο κατά του φορομπηχτικού μηχανισμού και των υπερβολών του.
Ομως και πάλι ο πονηρός σχεδιαστής του Taxisnet προσπάθησε να καλύψει τα νώτα του γνωρίζοντας τις ατέλειές του. Εβαλε στην εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ την εξής φράση που ονόμασε σημείωση:

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής αυτής πράξης, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση αυτή, ενδικοφανή προσφυγή, κατά το άρθρο 63 του ΚΦΔ, με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΓΓΔΕ. Ασκηση προσφυγής κατά της πράξης απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι απαράδεκτη.

Η λογική του καραγκιόζη:

Α) Με τη σημείωση είμαι καλυμμένος για τα λάθη μου: ναι μεν εγώ τα έκανα, σας δίνω όμως τη δυνατότητα, αν τα καταλάβετε, να σας τα διορθώσει κάποιος άλλος. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και δημοκρατία!

Β) Αν οι διαφορές δεν είναι εξόφθαλμες, οι περισσότεροι δεν θα μπουν στη διαδικασία της «ενδικοφανούς προσφυγής». Δικηγόρους θα πληρώνουμε τώρα και «άντε να βρεις το δίκιο σου…». Ετσι θα εισπράξω παραπανίσια. Οι κρατικές ανάγκες (ή σπατάλες, το ίδιο κάνει) το απαιτούν.

Γ) Οσοι υποβάλλουν την ενδικοφανή προσφυγή θα τους ζητήσω τόσο πολλά δικαιολογητικά ώστε να τους εκδικηθώ εκ των προτέρων που τόλμησαν να μου υποδείξουν το λάθος μου.

Φανταστείτε τι σημείωση θα αναγραφόταν αν ήμασταν σοβαροί ή τι αντίστοιχες θα αναγράφονται στο μέλλον όταν θα γίνουμε:

«Η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4223/13 και με βάση τα εμπράγματα δικαιώματά σας, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό Ε9 της 1/1/2014. Προσφυγή δεν νοείται γιατί η δήλωση των ακινήτων σας και τα αναλυτικά στοιχεία που είναι η βάση υπολογισμού του φόρου έγιναν από εσάς. Παρά ταύτα, έχετε το δικαίωμα χωρίς πρόστιμο να τροποποιήσετε τη δήλωσή σας Ε9 1/1/14 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014, ότε και θα εκδοθεί νέα εκκαθάριση φόρου σύμφωνα με τη νεότερή σας δήλωση».

Τότε το κράτος θα εμπνέει εμπιστοσύνη. Τότε δεν θα ψαχνόμαστε. Τότε δεν θα έχουμε καθημερινές αλλαγές, ανακοινώσεις, τροποποιητικές. Τότε οι νόμοι θα έχουν διαφάνεια και θα γίνονται σεβαστοί από τους πολίτες. Τότε θα έχουμε ένα κράτος δικαίου! Τότε δεν θα χρειάζονται άρθρα σαν το σημερινό!

Blogger Γεώργιος Ιω. Πατσόπουλος
Keywords
Αναζητήσεις
nomos gia enfia, o nomos tou enfia me apla logia
Τυχαία Θέματα