Νηρέας: Ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο

Περιορισμένες ζημιές εμφάνισε το α' εξάμηνο του 2017 ο όμιλος Νηρέα.

Αναλυτικά, οι ζημιές ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο έναντι ζημιών 6,6 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2016, καταγράφοντας βελτίωση κατά 60%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το αρνητικό αποτέλεσµα οφείλεται στη µειωµένη βιοµάζα των νωπών ψαριών λόγω του βιολογικού τους κύκλου βάσει του οποίου σηµειώνεται ανάκτηση της βιοµάζας τους κατά το δεύτερο εξάµηνο µε τελικώς προβλεπόµενη αύξηση του όγκου τους µέχρι το τέλος της χρήσης.

Οι

πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,9% σε 102 εκατ. ευρώ, έναντι 95,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016, με τις πωλήσεις ιχθυοκαλλιέργειας, που αντιπροσωπεύουν και την συντριπτική πλειοψηφία των πωλήσεων, να καταγράφουν αύξηση κατά 7,6%.

Οι εξαγωγές (που αντιστοιχούν στο 80% των πωλήσεων) ανήλθαν σε 81,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5,7%.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 5,3 εκατ. ευρώ από αρνητικό αποτέλεσμα 1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2016.

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίµησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσµατα του εξαµήνου 2017 ανήλθαν σε ζηµιές 1,9 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 7,6 εκατ. ευρώ το εξάµηνο του 2016.

Οι λειτουργικές ταµειακές ροές ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαµήνου του προηγούµενου έτους. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό διαµορφώθηκαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το εξάµηνο του 2016.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός ανήλθε στα 165,2 εκατ. ευρώ έναντι 171,6 εκατ. ευρώ στις 31/12/2016.

«Εφαρµόζουµε µε προσήλωση το στρατηγικό επιχειρηµατικό µας σχέδιο σε όλους τους τοµείς της δραστηριότητάς µας, µε βασικό στόχο την µεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας. Συγκεκριµένα, επεκτείνουµε διαρκώς το ήδη ισχυρά δοµηµένο δίκτυο πωλήσεων και την ηγετική µας θέση στις µεγάλες αλυσίδες S/M στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφαρµόζοντας δοµηµένη στρατηγική marketing εστιασµένη στην επικοινωνία τόσο για την ανάδειξη της εταιρικής µας ταυτότητας όσο και για νέα προϊόντα. Βελτιώνουµε την καθετοποιηµένη παραγωγική δραστηριότητα που έχει ο Όµιλος εξασφαλίζοντας τη διαρκή µείωση του κόστους και την αναβάθµιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια. Η αποδοτικότητά µας εκφράζεται από τους παραγωγικούς δείκτες που έχουν επιτευχθεί το 2016 και το 2017 οι οποίοι αποτελούν σηµεία αναφοράς για τον κλάδο. Επιπλέον, τα ερευνητικά προγράµµατα R&D που υλοποιεί η εταιρεία καθώς και το πολυετές πρόγραµµα γενετικής επιλογής που εφαρµόζει σε συνεργασία µε την Αkvaforsk έχουν συµβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη των παραγόµενων προϊόντων αφενός ως προς τον κύκλο ανάπτυξης και αφετέρου ως προς τη βελτίωση των παραγωγικών δεικτών. Υλοποιούµε πρόγραµµα επενδύσεων µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και επέκταση των παραγωγικών µας δυνατοτήτων ενώ ταυτόχρονα εκπληρώνουµε την προβλεπόµενη εξυπηρέτηση καθώς και τη µείωση του δανεισµού µας» δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Αντώνης Χαχλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Νηρέας.

Keywords
Τυχαία Θέματα