Νηρέας: Συρρίκνωση ζημιών στα €1,6 εκατ. το 9μηνο

Οι πωλήσεις του Οµίλου ΝΗΡΕΑ ανήλθαν σε €149,9 εκ. έναντι € 140,1 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σηµειώνοντας αύξηση κατά 7%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 6,9% και αντιστοιχούν στο 90,6% των συνολικών πωλήσεων. Οι εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 80% των πωλήσεων, ανήλθαν σε € 120 εκ. σηµειώνοντας αύξηση κατά € 6,1 εκ. ή 5,4% έναντι του εννεαµήνου του 2015. Το τρίτο τρίµηνο του 2016 η τιµή πώλησης της τσιπούρας δέχθηκε πιέσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2015, ενώ η τιµή του λαυρακίου παρέµεινε ανθεκτική.

o

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης των βιολογικών αποθεµάτων) ανήλθε σε € 15,6 εκ. από € 13,4 εκ. το εννεάµηνο του 2015 σηµειώνοντας αύξηση κατά 16,5%, παρά τη µείωση της τιµής πώλησης της τσιπούρας το τρίτο τρίµηνο.

Η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης και στη µείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών. Το EBITDA µετά την επίδραση των βιολογικών αποθεµάτων υποχώρησε κατά (€ 5,4) εκ. από € 12 εκ. το 2015 σε € 6,6 εκ. το εννεάµηνο του 2016 κυρίως λόγω της µειωµένης εύλογης τιµής αποτίµησης ανά κιλό των βιολογικών αποθεµάτων (ως αποτέλεσµα της µείωσης της τιµής πώλησης της τσιπούρας το τρίτο τρίµηνο).

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσµατα του εννεαµήνου του 2016 ανήλθαν σε ζηµιές (€ 3,9) εκ., έναντι ζηµιών (€ 4,9) εκ. το 2015. Το αρνητικό αποτέλεσµα βελτιώνεται σταδιακά, σε σύγκριση µε το εξάµηνο του 2016, γεγονός απολύτως προβλεπόµενο που οφείλεται στην ανάκτηση της βιοµάζας των ψαριών λόγω του βιολογικού τους κύκλου κατά το δεύτερο εξάµηνο. Τα συνολικά µετά φόρων αποτελέσµατα ανήλθαν σε ζηµιές (€ 1,6) εκ. έναντι ζηµιών (€ 3,6) εκ. το εννεάµηνο του 2015 σηµειώνοντας βελτίωση κατά € 2 εκ..

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt), µετά την επίδραση της αποτίµησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα € 147,2 εκ. Αντίστοιχα, προ της επίδρασης της αποτίµησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt) ανήλθε στα € 164,7 εκ. έναντι € 171,3 εκ. στις 31/12/2015 σηµειώνοντας µείωση κατά € 6,6 εκ.

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 87.384.628,5 διαιρούµενο σε 291.282.095 µετοχές µε ονοµαστική αξία € 0,30 εκάστη. Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ανήλθαν σε € 119,7 εκ. στις 30/9/2016.

Ο κ. Αντώνης Χαχλάκης, ∆ιευθύνων Σύμβουλος δήλωσε: «Tα αποτελέσµατα του εννεαµήνου 2016 είναι βελτιωµένα σε σχέση µε τα αντίστοιχα του 2015. Παρά την πίεση που δέχθηκε η τιµή της τσιπούρας το τρίτο τρίµηνο του έτους, οι δράσεις µας για την µείωση του κόστους παραγωγής και της βελτίωσης της συνολικής αποδοτικότητας της εταιρείας συνετέλεσαν στην απορρόφηση αυτής της αρνητικής επίδρασης. Η εταιρεία µας ξεκίνησε την εφαρµογή του στρατηγικού της σχεδιασµού για την είσοδο σε νέες αγορές και την ανάπτυξη καινοτόµων πρὀόντων µε στόχο την αύξηση των µεριδίων αγοράς και της κερδοφορίας της».

Keywords
Τυχαία Θέματα