ΙΑΣΩ: Άνοδος 22,8% στα καθαρά κέρδη το 2018

H ΙΑΣΩ Α.Ε. δημοσιεύει την παρούσα ενημέρωση προς τους μετόχους της σχετικά με τις επιδόσεις του Ομίλου με γνώμονα την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση τους.

Το 2018, ο κύκλος εργασιών μετά Rebate και Clawback της μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 8.4% και το EBITDA κατά 12.0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Ο καθαρός δανεισμός σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκε

κατά 29% ως αποτέλεσμα κυρίως της από επένδυσης από το ΙΑΣΩ General.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 12,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 22,8% σε ετήσια βάση.

Κατά το έτος 2018 η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ παρουσίασε ισχυρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κυρίως λόγω της αύξησης της εισπραξιμότητας απαιτήσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο κύκλος εργασιών του Α΄ Τριμήνου του 2019 σε επίπεδο ομίλου αναμένεται στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Παρακάτω παρατίθενται βασικά οικονομικά στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Ισολογισμού του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας για τη χρήση 2018:

Παρατίθενται παρακάτω τα proforma βασικά οικονομικά στοιχεία της κατάστασης των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χωρίς την επίδραση της εταιρείας ΙΑΣΩ GENERAL AE για το 2018 και 2017.

Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας που παρατίθενται ανωτέρω για την περίοδο από 01/01/2018 βασίζονται στα εσωτερικά συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας και ισοζύγια λογαριασμών, δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές της Εταιρείας και προηγούνται της δημοσίευσης των ετήσιων ελεγμένων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, δύναται να αποκλίνουν από τα οριστικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2018, τα οποία και θα προκύψουν έπειτα από την ολοκλήρωση της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επομένως, δεν θα πρέπει να αποδίδεται βασιμότητα υπέρ του δέοντος στα εν λόγω στοιχεία. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων με την Έκθεση του Ελεγκτή αναμένεται την 22/04/2019.

Keywords
Τυχαία Θέματα