Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: «H Ελλάδα ακόμη δεν είναι ικανή να σταθεί στα πόδια της»

Του Ιωάννη Αντύπα

Τις αδυναμίες σχεδιασμού και υλοποίησης των ελληνικών προγραμμάτων εξέτασε το Ευρωπαικό Ελεκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), βρίσκοντας πως παρά τη πρόοδο που έχει γίνει η Ελλάδα στα μέσα του 2017 δεν είχε την ικανότητα να βγει στις αγορές και να στηριχθεί στα δικά της μέσα.

Και αυτό την ώρα που είναι σε εξέλιξη μία νέα προσπάθεια εξόδου στις αγορές από τον ΟΔΔΗΧ με την

πρόταση ανταλλαγής των 20 ομολόγων του PSI (swap) ύψους σχεδόν 30 δισ ευρώ.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο βρίσκει πως τα τρία προγράμματα της Ελλάδας είχαν αρκετά προβλήματα και συνέβαλαν περιορισμένα μόνο στην ανάκαμψη της χώρας συμπεραίνοντας επίσης πως η Επιτροπή δεν διέθετε προηγούμενη πείρα στη διαχείριση ενός τέτοιου εγχειρήματος και ότι οι όροι των προγραμμάτων δεν είχαν ιεραρχηθεί σωστά με βάση τη σημασία τους, ούτε εντάχθηκαν σε κάποια ευρύτερη στρατηγική για τη χώρα.

«Τα προγράμματα προώθησαν μεταρρυθμίσεις και αποσόβησαν τον κίνδυνο η Ελλάδα να αθετήσει τις υποχρεώσεις της. Ωστόσο, η ικανότητα της χώρας να χρηματοδοτείται πλήρως από τις χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθεί να αποτελεί δύσκολο εγχείρημα», δήλωσε ο Baudilio Tomé Muguruza, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση.

Τι είναι το ΕΕΣ και ποιούς εξετάζει το ΕΕΣ;

Το Ευρωπαικό Ελεκτικό Συνέδριο ασκεί ελέγχους στα άλλα Ευρωπαικά όργαννα ως προς την επιτυχία και αποδοτικότητα τους. Στην περίπτωση του ελληνικού προγράμματος το ΕΕΣ εξέτασε την Ευρωπαική Επιτροπή κυρίως και όχι το ΔΝΤ, την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαικό Μηχανισμό Στήριξης ή την ελληνική κυβέρνηση.

Η ΕΚΤ, μάλιστα αμφισβήτησε την εντολή των ελεγκτών και δεν τους παρείχε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και έτσι, οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να αναφερθούν στον ρόλο της.

Τι βρήκε το ΕΕΣ;

Σύμφωνα με τον έλεγχο τους στην Επιτροπή σε γενικές γραμμές, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι ειδικοί στόχοι των προγραμμάτων είχαν επιτευχθεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής που συμφωνήθηκαν για την Ελλάδα αφότου ενέσκηψε η χρηματοπιστωτική κρίση εξασφάλισαν βραχυπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και βοήθησαν να προχωρήσουν ως έναν βαθμό οι μεταρρυθμίσεις.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την κατάσταση που διαπιστώθηκε στα μέσα του 2017, δεν είχαν επιτύχει να αποκαταστήσουν την ικανότητα της χώρας να χρηματοδοτεί τις ανάγκες της από τις αγορές.

Ανάμικτη ήταν επίσης η εικόνα που σχημάτισαν οι ελεγκτές όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων σε τέσσερις κρίσιμους τομείς πολιτικής: τη φορολογία, τη δημόσια διοίκηση, την αγορά εργασίας και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Οι μεταρρυθμίσεις στη φορολογία και τη δημόσια διοίκηση είχαν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων, ωστόσο, η υλοποίηση των διαρθρωτικών πτυχών των μεταρρυθμίσεων ήταν μακράν λιγότερο ικανοποιητική. Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος αναδιαρθρώθηκε σημαντικά, με μεγάλο όμως κόστος.

Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σκοπό έχουν τη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Οι συστάσεις αυτές έτυχαν πλήρους αποδοχής.

Keywords
Τυχαία Θέματα