Επιστροφή στην κερδοφορία για την Εθνική Πανγαία στο εννεάμηνο

Επέστρεψε στην κερδοφορία η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. στο εννεάμηνο (30 Σεπτεμβρίου 2016) σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο Όμιλος.

Τα κέρδη για το εννεάμηνο 2016 ανήλθαν σε €38,5 εκατ. έναντι ζημιών €3,1 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ ο τζίρος αυξήθηκε κατά 4,3% και ανήλθε σε €85,9 εκατ. έναντι €82,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Τα κέρδη προ φόρων περιόδου αυξήθηκαν κατά 6,0% (εννεάμηνο 2016: €58,8 εκατ., εννεάμηνο 2015: €55,4 εκατ.), μη λαμβανομένης υπ' όψιν της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων.

Επίσης

τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,6% (εννεάμηνο 2016: €74,2 εκατ., εννεάμηνο 2015: €71,0 εκατ.).

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθε σε €1.179,6 εκατ. ή €4,62 ανά μετοχή. Λόγω των θετικών εξελίξεων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Δ.Σ.), στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,067 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό), το οποίο είναι μέρος του μερίσματος της χρήσης 2016.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο προσωρινό μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νέα απόφαση του Δ.Σ. ευθύς μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται από το αρ. 46 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Την 30 Σεπτεμβρίου 2016 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελείτο από 322 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία) συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 885 χιλ. τ.μ.

Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα. Ο Όμιλος την 30 Σεπτεμβρίου2016 κατείχε πέντε ακίνητα στην Ιταλία και δύο ακίνητα στη Ρουμανία.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου την 30 Σεπτεμβρίου 2016 ανερχόταν €1.468 εκατ.

Keywords
Τυχαία Θέματα